Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Equinor-Bo B. Randulff & Even Kleppa / ESA/CNES/Arianespace – Photo Optique Video du CSG – JM Guillon

Spinn-inn-forprosjekter

Norsk Romsenter lanserer en ny ordning for å fremme spinn-inn fra andre sektorer til romindustrien.

Sitter din bedrift på ledende teknologi? Da er sjansen stor for at den kan brukes i rommet! Flere norske bedrifter fra en rekke forskjellige sektorer, har gjennom de siste tiårene sett mot rom som et nytt marked og en innovasjonskatalysator. Disse bedriftene er i dag med på å utvikle verdensledende teknologi, og bruker daglig kompetansen fra det krevende rommarkedet for å bli mer konkurransedyktige i sine egne kjernemarkeder. Les mer om norske ESA-suksesser.

Den konkrete veien inn til romsektoren kan være vanskelig å navigere seg gjennom, og med denne ordningen ønsker Norsk Romsenter å senke terskelen for at bedrifter kan undersøke sitt potensial innen rom. Bedrifter kan nå søke om inntil 100.000 kr for å gjennomføre et spinn-inn-forprosjekt.

Disse pengene skal bedriften bruke til å undersøke hvor anvendelig en valgt teknologi eller et produkt er til oppstrøms romvirksomhet. Oppstrøms romvirksomhet inkluderer forskning, utvikling og produksjon av bæreraketter, satellitter og nyttelaster som skal ut i rommet, samt drift av oppskytningsbaser og bakkeutstyr som kommuniserer med satellittene og tar i mot data.

Denne ordningen er derfor ikke ment for f.eks. bruk av satellittdata på jorda, da vi både nasjonalt og gjennom ESA (European Space Agency) har andre ordninger for dette.

Bedriften skal bl.a. undersøke hvilke tilpasninger som må gjøres for at deres teknologi eller produkt skal fungere i rommet. I tillegg skal bedriften identifisere mulige kunder og samarbeidspartnere, og gjennomføre en innledende markedsanalyse. Hvis potensialet eksisterer, og bedriften mener at de vil være tjent med en satsing mot rommarkedet, skal vi sammen finne best mulig vei videre. Dette kan f.eks. være gjennom et program i ESA eller et nasjonalt prosjekt. Et annet mulig resultat av forprosjektet vil være at bedriften identifiserer en romteknologi de kan ha nytte av i sitt kjernemarked.

 

Om utlysningen

Fristen for denne utlysningen er 5. juni, og søknadsskjemaet kan fylles ut på få timer. Svar på søknader vil gis innen tre uker etter fristen. Ordningen er et supplement til eksisterende støtteordninger, og er en del av følgemiddelordningen. Regelverket for følgemidlene (se dokumenter nederst) gjelder også for spinn-inn-forprosjektene, og det inkluderer håndtering av immaterielle rettigheter (IPR).

For å kunne få støtte kan teknologien, produktet eller tjenesten ikke tidligere være brukt mot rom av bedriften som søker. Små bedrifter kan få inntil 70% støtte, mellomstore kan få inntil 60%, mens store kan få inntil 50% (etter EUs definisjoner). Maks søknadssum er 100 000 kr, som vil si at den totale kostnaden for spinn-inn-forprosjektet kan være større enn 100 000 kr.

 

Formål

Formålet med ordningen er å gi flere norske teknologibedrifter kjennskap og tilgang til både rommarkedet og ESAs FoU-programmer. I tillegg vil ordningen tilrettelegge ekstra for at norsk romvirksomhet fornyer seg og holder seg konkurransedyktig i en periode med mye vekst og store muligheter i bransjen.

 

Målgruppe

Målgruppen er norske bedrifter som kan få leveranser til internasjonal romrelatert romvirksomhet, både gjennom Norges medlemskap i ESA, kontrakter i det ordinære kommersielle rommarkedet eller innen anvendelsesområder av stor betydning for Norge. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.

 

Forventede resultater

Norsk Romsenter vil bistå i spinn-inn-forprosjektet med intern kompetanse og kontaktnettverk i ESA og europeisk romvirksomhet. Som et resultat av prosjektet skal bedriften levere en kort rapport eller presentasjon som Norsk Romsenter vil bruke internt i videre spinn-inn-arbeid (og som bedriften kan bruke fritt). 

Rapporten/presentasjonen skal dekke følgende punkter:

  • Kort sammendrag av hva som har blitt gjort
  • Hva har blitt lært og oppnådd underveis
  • Konklusjon: Hvor godt egnet er teknologien for rommarkedet, og eventuelt forslag til videre prosess for utvikling og kommersialisering
  • Anbefalinger til fremtidige spinn-inn-bedrifter og til Romsenterets videre spinn-inn-arbeid

 

Vurderingskriterier

Søknadene vil vurderes etter følgende kriterier:

  • Hvor innovativ og unik teknologien er for romanvendelser
  • Bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet

 

Søknad

Det er viktig at søkerne leser gjennom retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer, samt er kjent med dokumentet Norsk romstrategi 2020.

 

Søknad, spørsmål og andre henvendelser sendes til spinn-inn@spaceagency.no.