Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonale følgemidler

Nasjonale følgemidler er en tilskuddsordning som fordeles av Norsk Romsenter på årlig basis. Romsenterets rammebetingelser er beskrevet i årets forslag til statsbudsjett. De siste årene har det blir bevilget i overkant av 20 MNOK pr år.

Midlene skal bidra til å posisjonere norske aktører slik at de kan konkurrere om interessante utviklingsoppgaver i European Space Agency (ESA).

Midlene skal også bidra til å tilpasse norsk teknologi og anvendelser mot globale kommersielle markeder og nasjonale brukerbehov.

Følgemidler 2023

Søknadsfrist for følgemidler for 2023 forventes å være 1. november 2022.

Formål

1) Bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv, slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemskap i European Space Agency (ESA), den Europeiske Unions (EUs) romprogram og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

2) Bidra til å utvikle rom- og satellittbaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

3) Gjennom kompetanseheving bidra til å gjøre norsk romrelatert næringsliv konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Målgruppe

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romrelatert virksomhet av stor betydning for Norge. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle høyteknologiske norske miljøer.

Støtte

Organisasjoner som får tilslag på søknaden får typisk 50 prosent medfinansiering på et utviklingsprosjekt.

Det er ofte en fordel å ha presentert idé/skisser til Norsk Romsenter før søknad sendes inn, da Romsenteret kan gi faglig rådgivning om hvordan prosjektet kan sikres støtte. Man vil da også kunne få veiledning om prosjektet hører inn under følgemiddelordningen eller ikke, og eventuelle finansieringsordninger gjennom ESA.

Tildelingskriterier (i prioritert rekkefølge)

1) Nytte og vesentlighet - hvorvidt prosjektet bidrar til nytte og verdi for søkere, underleverandører, sluttbrukere og kunder. Hvorvidt prosjektet støtter opp under viktige samfunnsoppdrag eller posisjonerer norske aktører for kontrakter i internasjonale romprogrammer.

2) Innovasjonshøyde - hvor innovativt og nyskapende resultatet av prosjektet er for søker, potensielle kunder og i forhold til konkurrenter. Hva slags innovasjon prosjektet sikter på (f.eks. produkt. eller tjenesteinnovasjon)

3) Teknologi – hvorvidt valget av teknologi bidrar til å nå prosjektmålene. Hvor mye det omsøkte prosjektet bidrar med i utvikling av denne teknologien (f.eks. technology readiness level – TRL).

4) Gjennomføringsevne - kompetanse, kapasitet og finansiering som er tilgjengelig for å gjennomføre prosjektet. Veien fra det konkrete prosjektet fram til ferdig produkt eller tjeneste hos fremtidige kunder. Nye søkere må vedlegge CV for nøkkelpersonell.

5) Addisjonalitetsgrad og ringvirkninger - hvorvidt følgemiddelstøtte er avgjørende for gjennomføring av prosjektet eller bidrar til at andre midler utløses til prosjektet. Hvilken betydning prosjektet kan ha utover nytten for søkeren selv, gjennom positive ringvirkninger hos og utvikling av andre norske aktører.

Søker skal kunne dokumentere at støtten har en utløsende effekt. All annen offentlig støtte må oppgis.

Referansedokumenter

For maksimal støtte, samt hva det ytes støtte til. se forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer. Samlet støtte til et prosjekt kan ikke overstige forskriftens paragraf 5.

Stortingsmelding nr. 10 2019-2020 gir en grundig gjennomgang av norsk romvirksomhet.

Søknad

Søknadsskjema og andre relevante dokumenter kan lastes ned her.

Kontakt

Rune Eriksen
Fagsjef, industri
E-post: rune.eriksen@spaceagency.no
Mobil: 901 42 456

Følgemidler 2022

Norsk Romsenter behandlet og godkjente fordelingen av 21,8 millioner kroner i følgemidler for 2022. Midlene er fordelt på følgende aktører:

Andøya Space
B&A Software
Bitpet
Clara Venture Labs AS
Dynaspace
HSAT
Integrated Detector Electronics AS
Kongsberg Space Electronics
Kongsberg Space Ground Systems
Kongsberg Space Mechanisms
NGI
Norce
Norsk ElektroOptikk
Ntention
NTNU Institutt for kybernetikk
Radionor
TSAT
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Vake

Andre tilskuddsordninger

Norske aktører har mange ganger større R&D midler tilgjengelig via Norges medlemskap i European Space Agency. Les mer om ESAs Kick-Start Activities for små- og mellomstore bedrifter her.