Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Kongsberg Norspace

Midler til industri

Det er flere veier å gå for å få økonomisk støtte til utvikling av romindustri i Norge. De sentrale er den nasjonale støtteordningen og ESAs programmer.

Nasjonale midler (følgemidler)

En viktig del av den offentlige romsatsningen er det som kalles følgemidler. Disse midlene er økonomisk støtte som blant annet fordeles til utviklingsprosjekter i industrien, via Norsk Romsenter.

Støtten skal legge til rette for at teknologiutvikling og innovasjon innen romrelaterte næringer (varer og tjenester) kan gi økt verdiskapning i og utenfor romsektoren.

Det kan være aktuelt å gi støtte til bedrifter som ønsker å komme i posisjon for leveranser til satellitter eller romsonder som bygges i ESA-regi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Bygging av sonderaketten SHEFEX. Foto: DLR</para></section>

Bygging av sonderaketten SHEFEX. Foto: DLR

Bedrifter som søker midler for å utvikle teknologi til slike oppdrag, må kunne dokumentere en reell evne til å gjennomføre slike romkontrakter og sannsynliggjøre et teknologisk spin-off-potensial innen romvirksomhet eller et annet marked. Norsk Romsenter oppfordrer til en aktiv dialog, med sikte på å etablere ”veikart” for utvikling av nye varer og tjenester. Det er avgjørende med et langsiktig perspektiv.

Norske bedrifter eller institutter som er engasjert i prosjekter under et av ESAs utviklingsprogrammer (ARTES, GSTP, TRP, EOEP, GNSS Evolution) kan også søke nasjonale midler til utviklingsaktiviteter som er komplementære til ESA-oppdraget.

Teknologiutvikling med sikte på å kunne levere til fremtidige navigasjonssatellitter, kommersielle kommunikasjonssatellitter, jordobservasjonssatellitter, bakkestasjoner og terminaler og teknologiutvikling knyttet til utnyttelse av den internasjonale romstasjonen er også aktuell for bruk av nasjonale midler.

Norske virksomheter har betydelig større tilgang til utvikling til utviklingsmidler gjennom ESA samarbeidet, enn via det nasjonale følgeprogrammet. Også i det nasjonale programmet er det konkurranse om midlene.

Les mer om følgemidler.

ESAs egne programmer

Den europeiske romorganisasjonen ESA er norske bedrifters viktigste virkemiddel i jakten på europeiske romkontrakter. Norge er fullt medlem av ESA og dette medlemskapet forvaltes av Norsk Romsenter.

Norske bedrifter kan få helt eller delvis finansiert utvikling av nye produkter. Som hovedregel er det åpen konkurranse om utviklingskontrakter i ESA. Et viktig resultat er den referansen som en ESA kontrakt gir. Norske virksomheter opplever at ESA kontrakter åpner dører. Få andre referanser kan konkurrere med dette.

ESA har egne "Announcement of Opportunities" hvor industrien kan få støtte (normalt 50%) til egne prosjektforslag. Kontraktene settes her ut i driften forhandlinger med den aktuelle bedriften.  Institutter kan også søke om støtte, men som hovedregel er dette i samarbeide med en bedrift.

En av de viktigste ringvirkningene av ESA-samarbeidet er tilgangen til et kontaktnett i Europa. Dette vil igjen kunne resultere i nye muligheter i og utenfor Europa.