Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Kongsberg Space Electronics

Økonomisk støtte

Det er flere veier å gå for å få økonomisk støtte til utvikling av romindustri i Norge. De mest sentrale er Nasjonale følgemidler og ESAs programmer.

Nasjonale Følgemidler

Nasjonale følgemidler skal bidra til å posisjonere norske aktører for at de i størst mulig grad skal kunne konkurrere om de for oss mest interessante utviklingsoppgavene i ESA. Videre skal midlene sørge for at vi kan høste av ESA-virksomheten ved å tilpasse teknologi og anvendelser mot globale kommersielle markeder og nasjonale brukerbehov. 

Informasjon om Nasjonale følgemidler finner du her.

European Space Agency (ESA)

Den europeiske romorganisasjonen ESA er norske bedrifters viktigste virkemiddel i jakten på europeiske romkontrakter. Norge er fullt medlem av ESA og dette medlemskapet forvaltes av Norsk Romsenter.

Norske bedrifter kan få helt eller delvis finansiert utvikling av nye produkter. Som hovedregel er det åpen konkurranse om utviklingskontrakter i ESA.

ESA har egne "Announcement of Opportunities" hvor industrien kan få støtte (normalt 50%) til egne prosjektforslag. Kontraktene settes her ut i driften forhandlinger med den aktuelle bedriften.  Institutter kan også søke om støtte, men som hovedregel er dette i samarbeide med en bedrift.

ESAs ulike prosjekter kan du finne i EMITS-databasen. Se også ESAs industrisider.

ESA har også et eget kontor for små og mellomstore bedrifter. Her finner du flere dokumenter som er relevante i etterkant av en innvilget søknad.

ESA ARTES

ESAs Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) programmet er det primære virkemiddelet for å støtte utvikling av satellittkommunikasjon i Europa, og man kan i tillegg få støttet aktiviteter relatert utvikling av tjenester som tar i bruk alle slags typer rom-infrastruktur/data.  

ARTES tilbyr varierende grad av støtte til prosjekter med ulike nivåer av kommersiell modenhet. Desto nærmere markedet, desto mer må industrien investere selv. Virksomheter innen ESAs medlemsland - små eller store, nykommere eller erfarne - kan komme med forslag til ARTES prosjekter.

Informasjon om ESA ARTES finner du her.

PRODEX

Norge deltar i ESAs program PRODEX, PROgramme for Development of EXperiments.

Dette er et program knyttet til ESAs vitenskapelige aktiviteter som vitenskapsprogrammet, jordobservasjonsprogrammet og romstasjons-/Explorationprogrammet. Programmet skal gi teknisk assistanse og støtte til vitenskapelig rettede aktiviteter.

PRODEX-prosjekter utformes i samråd mellom ESA, Norsk Romsenter og den aktuelle prosjektleder. PRODEX-aktiviteter må være nyttige for Norge og nyttige for ESA.En rekke prosjekter innen romforskning er finansiert gjennom PRODEX-programmet. 

Informasjon om PRODEX finner du her.

ESA GSTP

GSTP (General Support Technology Programmet)-programmet er ESA sitt eget teknologiprogram, og dekker alle ESA sine fagområder unntatt satellittkommunikasjon som har sitt eget program: Artes.  Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og Europeisk industri, inkludert spin-in fra andre industrisektorer.

Informasjon om ESA GSTP finner du her.

ESA Kick-start Activities

ESAs Kick-start Activities er en støtteordning hvor bedrifter kan få inntil 75% støtte til egne aktiviteter i form av raske og ikke alt for store gjennomføringsstudier.

Disse studiene er ment å skulle undersøke nye service- og applikasjonskonsepter som benytter en eller flere former for rom-infrastruktur (det inkluderer satellittnavigasjon, jordobservasjonsdata eller satellittkommunikasjon). Vellykkede Kick-start-aktiviteter kan deretter videreutvikles til kommersielt interessante og forhåpentligvis levedyktige tjenester. ESA kan i den sammenheng også støtte demonstrasjonsprosjekter med en begrenset varighet og omfang.

Informasjon om ESAs Kick-start Activities finner du her.

Forskningsstøtte

Det er Forskningsrådet som støtter grunnforskningen som skal sikre den forskningsmessige utnyttelsen av norsk romaktivitet.

Norsk Romsenter støtter derfor ikke direkte den grunnleggende romforskningen eller grunnleggende forskning innen navigasjon, jordobservasjon eller telekom. Romsenteret kan derimot gi midler til de delene av forskningen som omhandler bygging av utstyr eller utvikling av nødvendig teknologi i prosjektene.

Informasjon om forskningsstøtte finner du her.