Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

PRS - Galileotjenesten for viktige samfunnsfunksjoner

I 2021 skal Galileo, Europas satellittnavigasjonssystem, være fullt operativt og tilby en rekke tjenester med global dekning. Blant disse er Open Service, som er en gratis tjeneste som alle kan bruke, og SAR-tjenesten, som raskt kan lokalisere nødpeilesendere til havs.   

En av Galileo-tjenestene skiller seg ut ved at den kun er tilgjengelig for de brukerne som myndighetene har godkjent. Tjenesten kalles Public Regulated Service (PRS) og er ment for aktører som har en rolle opp mot kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilgang til tjenesten styres gjennom kryptering. Det vil si at innholdet i radiosignalet fra satellittene er kryptert og vil kun være lesbart for godkjente brukere som har mottakere som kan utføre dekryptering. PRS gir en nøyaktighet i posisjonsbestemmelse og tidsbestemmelse som for Open Service.

Kritisk infrastruktur

Mulige brukergrupper er politi, ambulanse, brannvesen, redningstjeneste, kystvakten og forsvaret. Det er også mulig å bruke PRS-mottakere i kritisk infrastruktur som trenger nøyaktig tid. Eksempler på dette er kraftnettet, Nødnett og finansielle institusjoner. PRS-signalet er mer robust enn Open Service-signalet. Hvis Open Service skulle bli utsatt for tilsiktede forstyrrelser vil PRS fortsatt kunne gi sikker tilgang til posisjonsbestemmelse og nøyaktig tid. 

PRS er en tjeneste som er forbeholdt EU-land. Ettersom Norge ikke er et EU-land blir vi i denne sammenhengen betraktet som tredjeland selv om vi er med i Galileo-programmet. EU har bestemt at det kan inngås avtaler med tredjeland slik at disse likevel kan få PRS. Norge og EU er i forhandlinger om en slik avtale.

Forprosjekt

Under forutsetning av en slik avtale kan norske brukergrupper få tilgang til PRS hvis de er godkjent av CPA – Competent PRS Authority. Alle land som har tilgang til PRS må opprette en CPA-funksjon. Denne skal følge opp sikkerhetsrutiner og kryptoforvaltning relatert til PRS. I Norge er det bestemt at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) skal ivareta denne funksjonen.

NSM og Norsk Romsenter vil i høst starte et forprosjekt som forberedelse til et senere utrullingsprosjekt av PRS. Forprosjektet skal blant annet gi en anbefaling av hvem som skal være PRS-brukere, ulike aktørers mulige rolle og ansvar og se på alternativer for anskaffelse av PRS-materiell.