Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Telenor

Ka-båndet og bruk i Norske områder

Ettersom behovet for bredbånd øker er det blitt nødvendig å ta i bruk høyere frekvensbånd (Ka-bånd, 20-30 GHz) for kommunikasjon via satellitt.

Forholdene relatert til bølgeutbredelse (heretter kalt propagasjonsforhold) på disse frekvensene spesielt i områder med lave elevasjonsvinkler og/eller store nedbørsmengder, er ennå ikke klarlagt i tilstrekkelig grad. Man har i mange år hatt modeller for å estimere hva som teoretisk er mulig å få av kapasitet, men med tanke på utnyttelse av disse frekvensene – både for operatører og brukere - må det gjennomføres propagasjonsmålinger og systematisk analyse av resultatene for å sikre optimalisering av systemene som tas frem.

Telenor og Forsvaret har et sterkt behov for kartlegging av propagasjonsforhold på Ka-bånd i Norge, Nordsjøen og Arktis. Dette skyldes Telenors kjøp av Thor 7 og Forsvarets anskaffelse av ny satellittkapasitet.

Et konsortium bestående av Telenor Satellite Broadcasting, Forsvaret ved FFI og FLO/IKT, UNIK på Kjeller og Sintef/Marintek i Trondheim har derfor tatt fatt på et prosjekt finansiert via ESA i ARTES 5.1 med målsetning om å kartlegge propagasjonsforholdene i Ka-båndet innenfor norsk interesseområde (både på land og til havs).

Prosjektets varighet vil være 36 måneder med minst 24 måneders sammenhengende måleperiode. Propagasjonsmålinger vil utføres på beacon-signaler fra satellitt mot fem faste stasjoner (inkludert en oljeplatform) og mot et skip. I tillegg vil det i en kortere periode bli utført ende-til-ende trafikkmålinger for en link gjennom Thor 7–satellitten når denne blir operativ.

Prosjektet vil gi viktige bakgrunnsdata for Telenor og Forsvaret for riktig prising, linkinnstillinger og garantert oppetid for Ka-båndskommunikasjon via de nye satellittene som er under anskaffelse. På mer generelt grunnlag vil resultatene av prosjektet være nødvendig for planlegging av fremtidig kommunikasjon til/fra nordområdene. Ka-bånd bredbånds-kommunikasjon til disse områdene vil være utsatt for vanskeligere propagasjons-forhold enn systemer med lavere frekvenser og høyere elevasjonsvinkler. Resultatene vil være viktige for utarbeidelse og introduksjon av nye systemer.

For norske utstyrsleverandører av både faste bredbåndsterminaler og mobile skipsterminaler, vil resultatene være viktige for både utvikling av utstyr og markedsføring av utstyret for bruk i ulike fremtidige satellittkommunikasjonssystemer i disse områdene.