Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Telenor

ESA ARTES

ESAs Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) programmet er det primære virkemiddelet for å støtte utvikling av satellittkommunikasjon i Europa.

Satellittkommunikasjon er en kjernevirksomhet for romindustrien: Mer enn halvparten av romrelatert industri er basert på å bygge og skyte opp kommunikasjonssatellitter. Satellittbaserte kommunikasjonstjenester og anvendelser er den største romrelaterte sektoren og er en viktig driver for utvikling av romteknologi.

ARTES tilbyr varierende grad av støtte til prosjekter med ulike nivåer av kommersiell modenhet. Desto nærmere markedet, desto mer må industrien investere selv. Virksomheter innen ESAs medlems land - små eller store, nykommere eller erfarne - kan komme med forslag til ARTES prosjekter.

De ulike ARTES elementer danner et fleksibelt rammeverk for aktiviteter som dekker hele verdikjeden. ARTES elementene er positivt verdsatt av private og offentlige samarbeidspartnere. Hvert ARTES element inneholder et rammeverk for finansiering og følger gitte kriterier som må oppfylles av bedrifter som ønsker å delta.

Strategi (ARTES 1)

ARTES 1 er strategielementet i ARTES programmet. Det omfatter generelle studier knyttet til konkrete prosjekter og systemer og andre aktiviteter for å forberede og oppdatere ESAs telekommunikasjonsprogrammer. ARTES 1  fokuserer på å identifisere markedsmuligheter og forretningsplaner, samt å støtte industriens behov for radiospektrum og utvikling av telekommunikasjons standarder. ARTES 1 vil initiere utvikling av fremtidige konsepter for satellittkommunikasjon og teknologier for å hjelpe europeiske og kanadisk industri i utviklingen av innovative telekommunikasjonsnett og -tjenester.

ARTES 1-prosjekter lyses ut via EMITS og er finansiert 100% av ESA-midler. Bedriften trenger ikke støttebrev fra Norsk Romsenter, men NRS ønsker å holdes informert dersom noen leverer inn bud på ARTES 1-prosjekter.

Årets arbeidsplan for ARTES 1 kan du finne her.

Produkter (ARTES 3-4)

ARTES 3-4 er dedikert til utvikling, kvalifisering og demonstrasjon av produkter. Ordet produkt har en bred betydning: Det kan være utstyr knyttet til satellittplattform eller nyttelast. Det kan også være en brukerterminal eller et komplett telekomsystem som inkluderer et romsegmentet.

Kontraktene tildeles på grunnlag av forslag fra industrien, samt en tilhørende forretningsplan. Prosjekter foreslås gjennom en prosess som alltid er åpen (Call for Proposals), mekanismen tillater industrien å sende inn forslag til enhver tid. ESA-midler kan finansiere inntil 50% av kostnadene i et ARTES 3-4 prosjekt.

For å kunne levere prosjektforslag i ARTES 3-4 krever ESA i dag et "Letter of Support". Les mer om det her.

Teknologi (ARTES 5.1 og 5.2)

ARTES 5 er dedikert til langsiktig teknologiutvikling, på initiativ fra ESA eller fra industrien. Det fokuseres på forskning og utvikling av innovative teknologier for fremtidige satkom systemer.

ARTES 5.1 er basert på en konkurransebasert arbeidsplan. Denne planen etableres på årlig basis og baseres på en ”Call for Ideas”. Prosessen er åpen for satellittindustrien, satellittoperatører, tjenesteleverandører, universiteter, forskningssentre og nasjonale romorganisasjoner fra land som deltar i ARTES 5.1.

Årets arbeidsplan for ARTES 5.1 kan du finne her.

ARTES 5.2-aktiviteter foreslås av industrien gjennom en Call for Proposals prosess som alltid er åpen. ARTES 5.2  baseres på samfinansiering (OPS) og støtter utvikling av ny teknologi, teknikker og konsepter innen satkom. ESA-midler kan finansiere inntil 75% av kostnadene i et ARTES 5.2-prosjekt (inntil 100% av kostnader for universitets- og forskningsinstitusjoner med visse begrensninger).

For å kunne by på aktivitetene i ARTES 5.1 og levere prosjektforslag i ARTES 5.2 krever ESA i dag et "Letter of Support". Les mer om det her.

Anvendelse av romteknologi (ARTES 20 IAP og ARTES 3-4 tjenester)

Hovedmålet med Integrated Applications Promotion (IAP) elementet av ARTES er å fremme tjenester som kan tilbys ved bruk av romteknologi utover de områder som er utnyttet frem til i dag. Hensikten med dette er  å tiltrekke nye brukermiljøer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs artes-program forvandler investeringer i forskning og utvikling til suksessfulle kommersielle produkter. Ill.: ESA-P. Carril.</para></section>

ESAs artes-program forvandler investeringer i forskning og utvikling til suksessfulle kommersielle produkter. Ill.: ESA-P. Carril.

IAP fokuserer på bruk av eksisterende rominfrastruktur og romteknologi, og bedre utnyttelse av disse. Dette vil også påvirke fremtidig utvikling av rominfrastruktur basert på kunnskap om brukernes behov.

Hvor kan søknader komme fra? Enhver offentlig organisasjon eller romorientert kommersiell aktør fra en deltakende ESA medlemsstat kan sende et forslag om å utvikle et program eller en tjeneste som kombinerer rombaserte elementer under ARTES 20. Dette kan være en sammenslutning av brukere, et offentlig organ eller en ikke-statlig organisasjon. Industrien kan også foreslå satkom-baserte programmer under ARTES 3-4.

IAP inkluderer aktiviteter som gir offentlig oppmerksomhet, forstudier og demonstrasjonsprosjekter. En sentral del av strategien er bevisstgjøring av nytteverdien av rom-basert infrastruktur ved etablering av et voksende nettverk av såkalte ambassadør plattformer rundt i Europa. Disse er spesialisert på å fremme rombasert teknologi innen et bestemt tema, sektor eller geografisk område og dermed stimulere innovative tjenester.

Noen ARTES 20-prosjekter lyses ut via EMITS og er finansiert 100% av ESA-midler. Andre prosjekter baseres på direkte innspill fra bedrifter, og disse kan få 50% støtte dersom man ikke ønsker en anbudskonkurranse men direkte forhandling.

For å kunne by på aktivitetene eller levere prosjektforslag i ARTES 20 krever ESA i dag et "Letter of Support". Les mer om det her.

Partnerprogrammer (ARTES 7-33)

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en stor del av ESAs ARTES program. Programmer som Hylas-1, Alphasat, Small GEO og EDRS er basert på OPS. OPS gjør industrien i stand til å ta på seg en større risiko for at Europa kan høste fordelene av avansert satellitt-teknologi.

Nyttelast på andre satellitter (Hosted payload)
Sammen med utvikling av moderne satkomsystemer og tjenester, gir OPS industrien en unik mulighet til å inkludere demonstrasjoner ved bruk av nyttelast plassert på kommersielle satellitter med ledig kapasitet. Det kan gis støtte for transpondere, instrumenter eller andre anvendelser som må demonstreres i rommet før det kan brukes operasjonelt.

Prosjekter relatert til partnere spenner over et stort spekter, og aktivitetene inkluderer ofte produkter for bruk både på bakken og i rommet, eventuelt også noe tjenesteutvikling. I mange tilfeller kan disse ARTES-elementene tilby såkalte "flight opportunities" for både platform- og nyttelastelementer (og hel eller delvis finansiering av kostnader relatert til dette). For mer informasjon om status på prosjekter og ev. muligheter, kontakt en av oss i satkomseksjonen.

For å kunne delta i ARTES 7-33 må man kontakte Norsk Romsenter for å diskutere hvilke muligheter som finnes. ESA krever også her et "Letter of Support". Les mer om det her.