Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Stig Jarnes

Organisasjonsendring i Norsk Romsenter

Norsk Romsenter har nylig gjennomført organisasjonsendringer.

Internasjonal romvirksomhet er i rask utvikling. Det skjer store internasjonale omveltninger, med økt kommersialisering, flere deltakende romnasjoner, endret brukeradferd og gjennomføring av store internasjonale programmer.

Økt politisk oppmerksomhet rundt viktigheten og nytten samfunnet har av romvirksomhet, er fremtredende. Norsk Romsenter har som oppdrag å bidra til at nasjonen i størst mulig grad får uttelling for sin deltakelse i romdomenet og nytte av sine bevilgninger til romvirksomheten. 

- Norsk Romsenter tilpasser derfor sin organisasjon, for på best mulig måte fortsatt å løse sine oppgaver. Det blir stadig flere nasjonale brukere og interessenter, og en tverrsektoriell tilnærming til romdomenet er i utvikling, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter (bildet over).

Samfunnets avhengighet av en robust rominfrastruktur og gode tjenester øker. Det er derfor et betydelig behov for forståelse av nasjonale behov og gjennomføring av utredninger og strategiarbeid knyttet til dette.

- Vi etablerer derfor avdeling for Samfunnskontakt og strategi. Avdelingen vil ha ansvar for de domenene som i særlig grad har nytte av nasjonal romvirksomhet. Kapasiteten til analyse og strategiarbeid styrkes, sier han. 

Næringsutvikling er en sentral del av Norsk Romsenters mandat. Markedet for rombaserte tjenester og behovet for en robust nasjonal rominfrastruktur er i rask utvikling. Dette kommer i tillegg til en ambisjon om videre utvikling av den etablerte nasjonale romindustrien.

- Avdeling for Næringsutvikling og nasjonal infrastruktur er derfor etablert for å ivareta både eksisterende romindustri, bidra til utvikling av nye bedrifter og tjenester samt til styrking av nasjonal rominfrastruktur, forteller Hauglie-Hanssen.

Fagavdelingene Forskning og jordobservasjon og Satellittnavigasjon opprettholdes.

For nytt organisasjonskart og beskrivelse av alle avdelinger, se her.

For listen over ansatte i sine avdelinger, se her.