Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Telenor

PRODEX

Norge deltar i ESAs program PRODEX, PROgramme for Development of EXperiments.

Dette er et program knyttet til ESAs vitenskapelige aktiviteter som vitenskapsprogrammet, jordobservasjonsprogrammet og romstasjons-/Explorationprogrammet. Programmet skal gi teknisk assistanse og støtte til vitenskapelig rettede aktiviteter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>AMASE tester roveren Fido på Svalbard. Foto: AMASE/Kjell Ove Storvik</para></section>

AMASE tester roveren Fido på Svalbard. Foto: AMASE/Kjell Ove Storvik

PRODEX-prosjekter utformes i samråd mellom ESA, Norsk Romsenter og den aktuelle prosjektleder. PRODEX-aktiviteter må være nyttige for Norge og nyttige for ESA.
En rekke prosjekter innen romforskning er finansiert gjennom PRODEX-programmet. Forslag til nye prosjekter og aktiviteter kan sendes til Norsk Romsenter

Ansvarlig for den norske PRODEX aktiviteten er seniorrådgiver Pål Brekke.

Format:

  • Maksimum en side

Innhold:

  • Kort beskrivelse av foreslått aktivitet
  • Angi hvilket aktivitetsområde i ESA prosjektet vil støtte opp under
  • Kontaktperson
  • Deltakende institusjoner
  • Foreslått oppstart/varighet
  • Estimert totalkostnad og bidrag fra PRODEX-programmet

Norsk Romsenter vurderer fortløpende de mottatte PRODEX-skisser og vurderer disse opp mot nasjonale romprioriteringer og tilgjengelige budsjettrammer i PRODEX. Norsk Romsenter vil på basis av dette gå i nærmere dialog med enkelte av søkerne for å avklare muligheten for å etablere PRODEX-prosjekter.

Du kan laste ned en mal som kan brukes til å søke på PRODEX-midler her.