Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonale følgemidler 2022

Nasjonale følgemidler skal bidra til å posisjonere norske aktører for at de i størst mulig grad skal kunne konkurrere om de for oss mest interessante utviklingsoppgavene i ESA. Videre skal midlene sørge for at vi kan høste av ESA-virksomheten ved å tilpasse teknologi og anvendelser mot globale kommersielle markeder og nasjonale brukerbehov. 

Utlysing av nasjonale følgemidler for 2023: 

Søknadsfrist for følgemidler for 2023 forventes å være 1. november 2022.

Formålet med tilskuddsordningen er å:

1) Bidra til å styrke konkurranseevnen til norsk romrelatert næringsliv, slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemskap i Den europeiske romorganisasjonen (ESA), den Europeiske Unions (EUs) romprogram og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

2) Bidra til å utvikle rom- og satellittbaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentligevirksomheter og etater.

3) Gjennom kompetanseheving bidra til å gjøre norsk romrelatert næringsliv konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romrelatert virksomhet, både på grunnlag av Norges medlemskap i ESA og på grunnlag av kontrakter i det ordinære kommersielle rommarkedet, innen EUs satsing på tjenesteutvikling eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norskehøyteknologiske miljøer.

Tildelingskriterier:

Se for øvrig søknadsskjema og veileder til søknadsskjema .

1) Nytte og vesentlighet - hvorvidt prosjektet bidrar til nytte og verdi for søkere, underleverandører, sluttbrukere og kunder. Hvorvidt prosjektet støtter opp under viktige samfunnsoppdrag eller posisjonerer norske aktører for kontrakter i internasjonale romprogrammer. Dette punktet tillegges stor vekt. 

2) Innovasjonshøyde - hvor innovativt og nyskapende resultatet av prosjektet er for søker, potensielle kunder og i forhold til konkurrenter. Hva slags innovasjon prosjektet sikter på (f.eks. produkt. eller tjenesteinnovasjon) 

3) Teknologi – hvorvidt valget av teknologi bidrar til å nå prosjektmålene. Hvor mye det omsøkte prosjektet bidrar med i utvikling av denne teknologien (f.eks. technology readiness level – TRL). 

4) Gjennomføringsevne - kompetanse, kapasitet og finansiering som er tilgjengelig for å gjennomføre prosjektet. Veien fra det konkrete prosjektet fram til ferdig produkt eller tjeneste hos fremtidige kunder. Nye søkere må vedlegge CV for nøkkelpersonell. 

5) Addisjonalitetsgrad og ringvirkninger - hvorvidt følgemiddelstøtte er avgjørende for gjennomføring av prosjektet eller bidrar til at andre midler utløses til prosjektet. Hvilken betydning prosjektet kan ha utover nytten for søkeren selv, gjennom positive ringvirkninger hos og utvikling av andre norske aktører. 

Søker skal kunne dokumentere at støtten har en utløsende effekt. All annen offentlig støtte må oppgis. Samlet støtte til et prosjekt kan ikke overstige forskriftens paragraf 5.

For maksimal støtte, samt hva det ytes støtte til:  Se forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer.

De siste årene har det blir bevilget i overkant av 20 MNOK pr år. 

Norsk Romsenter har behandlet og godkjent  fordelingen av 21,8 millioner kroner i følgemidler for 2022. Midlene er foreslått fordelt på 23 kontrakter til 21 ulike aktører:

Kongsberg Space Mechanisms (Kongsberg), Kongsberg Space Ground Systems (Tromsø), Norsk ElektroOptikk (Skedsmo), Ntention (Nesbru), Kongsberg Space Electronics (Horten), TSAT (Fornebu), Universitetet i Oslo, Dynaspace (Bergen), NTNU Institutt for kybernetikk (Trondheim), Integrated Detector Electronics AS (Oslo), B&A Software (Ålesund), Norce (Tromsø), Radionor (Trondheim), NGI (Oslo), Universitetet i Tromsø, Andøya Space, Clara Venture Labs AS (Bergen), Vake (Oslo), HSAT (Oslo), Bitpet (Oslo).

Stortingsmelding nr 10 2019-2020 er en grundig gjennomgang av norsk romvirksomhet og er et sentralt referansedokument. 

NB! Norske romaktører har mange ganger større R&D midler tilgjengelig via medlemskapet i romorganisasjonen ESA. Du kan også kontakte Norsk Romsenter via Rune Eriksen: rune.eriksen@spaceagency.no.