Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonale følgemidler 2022

Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale følgemidler innen romvirksomhet. Utlysning av følgemidler skjer én gang per år. Utlysning for 2022 kommer med forbehold om tildeling i statsbudsjettet for 2022.

Tilskuddsordningen skal bidra til at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner oppnår et teknologisk nivå som gir mulighet for at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen ESA, EU og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle rom- eller satellittbaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

Norsk Romsenter har revidert sitt søknadsskjema. I tillegg er det utarbeidet en veileder til søknadsskjemaet som skal hjelpe søkerne til å fylle ut dette.

NB: Bruken av det nye søknadsskjemaet er et formelt krav for å kunne sende inn en søknad.

Alle relevante dokumenter finner søkerne her.

Søknader sendes folgemidler@spaceagency.no

Budsjetteksten i statsbudsjettet gir en hovedretning som vil legges til grunn ved fordeling av midlene. Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av budsjettforslaget. Dette behandles normalt av Stortinget i desember. Ledelsen i Norsk Romsenter godkjenner fordelingen i løpet av desember, og kontrakter kan underskrives når Norsk Romsenter mottar sitt tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Midlene skal bidra til å støtte opp under hovedmålene for norsk romvirksomhet som er beskrevet i stortingsmeldingen «Høytflyvende satellitter – jordnære formål — En strategi for norsk romvirksomhet». Hovedmålet for den norske satsingen på romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. 

Det er satt fire delmål for satsingen:

  • Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting
  • Dekke viktige samfunns- og brukerbehov
  • Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur
  • Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom

De nasjonale følgemidlene er komplementær med Norges internasjonale samarbeid om romvirksomhet og skal bidra til bedre utnyttelse av investeringen vår deltagelse i ESA og EUs programmer representerer. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å legge til rette for god industriretur i ESAs programmer. 

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemskap i ESA og på grunnlag av kontrakter i det kommersielle rommarkedet, samt innen EUs satsing på tjenesteutvikling eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge.

Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.