Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Kongsberg Space Electronics

Økonomisk støtte

Nasjonale følgemidler skal bidra til å posisjonere norske aktører for at de i størst mulig grad skal kunne konkurrere om de for oss mest interessante utviklingsoppgavene i ESA. Videre skal midlene sørge for at vi kan høste av ESA-virksomheten ved å tilpasse teknologi og anvendelser mot globale kommersielle markeder og nasjonale brukerbehov. 

Informasjon om følgemidler for 2022 finner du her.

Globalt forventes en betydelig vekst i markedet for småsatellitter og tilhørende nyttelaster. Her bør det også være muligheter for ledende norske høyteknologiske virksomheter.

Utlysning av følgemidler er en gang pr år. Romsenterets rammebetingelser er beskrevet i årets forslag til statsbudsjett. 

Midlene skal bidra til å støtte opp under hovedmålene for norsk romvirksomhet som er beskrevet i stortingsmeldingen «Høytflyvende satellitter – jordnære formål — En strategi for norsk romvirksomhet». Hovedmålet for den norske satsingen på romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. Det er satt fire delmål for satsingen:

  • Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting
  • Dekke viktige samfunns- og brukerbehov
  • Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur
  • Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom

Hvem kan søke?

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har, eller kan få, leveranser til internasjonal romrelatert romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemsskap i ESA og på grunnlag av:

  • kontrakter i det ordinære kommersielle rommarkedet
  • innen EUs satsing på tjenesteutvikling
  • eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge

Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er gitt i retningslinjene:

Bidra til at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner oppnår et teknologisk nivå slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA, EU og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

Bidra til å utvikle rombaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

Hvilken type støtte?

Midlene som Norsk Romsenter disponerer blir tildelt etter en søknadsprosess der en rekke kriterier må oppfylles. I tillegg til strategiplanen «Norsk Romstrategi 2020», er statsbudsjettet for det aktuelle år et viktig referansedokument, og eventuelle føringer for Norsk Romsenter kan fremkomme her. Det er avgjørende at søknaden påviser industrielle ringvirkninger og/eller annen samfunnsnytte.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard, er verdens mest brukte bakkestasjon. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard, er verdens mest brukte bakkestasjon. Foto: KSAT

Organisasjoner som får tilslag på søknaden får typisk 50 prosent medfinansiering på et utviklingsprosjekt. Det er ofte en fordel å ha presentert idé/skisser til Norsk Romsenter før søknad sendes inn, da Romsenteret kan gi faglig rådgivning om hvordan prosjektet kan sikres støtte.

Man vil da også kunne få veiledning om prosjektet hører inn under følgemiddelordningen eller ikke, og eventuelle finansieringsordninger gjennom ESA. Norsk Romsenter anbefaler at det blir utarbeidet et veikart for utviklingsprosjekter som i mange tilfeller kan være flerårige, og benytte både følgemidler og utviklingsressurser fra ESA for å oppnå ønsket resultat.

Ønsker du å søke om følgemidler send inn relevante dokumenter til folgemidler@spaceagency.no.

For mer detaljerte beskrivelser av vår støtte til industri, tjenester, infrastruktur, forskning og utdanning, følg linkene under.