Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Kongsberg Norspace

Økonomisk støtte

Nasjonale følgemidler skal bidra til å posisjonere norske aktørene for at de i størst mulig grad skal kunne konkurrere om de for oss mest interessante utviklingsoppgavene i ESA. Videre skal midlene sørge for at vi kan høste av ESA-virksomheten ved å tilpasse teknologi og bruk mot globale kommersielle markeder, og til å tilpasse for og etterkomme nasjonale brukerbehov. 

Bevilgningene for 2017 var kraftig redusert og det var meget begrenset rom for nye satsinger. Dette vil ventelig også gjelde for de nærmeste årene. Nye aktører/aktiviteter oppfordres derfor til å søke via Innovasjon Norge og Forskningsrådets virkemidler.

Utlysning av følgemidler er en gang pr år. Fristen for å søke følgemidler for 2019 er ennå ikke satt, men vil bli i slutten av oktober 2018. Endelig avklaring av utlysningen skjer normalt etter fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år i oktober.

Midlene skal bidra til å støtte opp under hovedmålene for norsk romvirksomhet som er beskrevet i stortingsmeldingen "Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte." Hovedmålet for den norske satsingen på romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. Det er satt fire delmål for satsingen:

  • Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting.
  • Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov.
  • Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet.
  • God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet.

Hvem kan søke?

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har, eller kan få, leveranser til internasjonal romrelatert romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemsskap i ESA og på grunnlag av:

  • Kontrakter i det ordinære kommersielle rommarkedet
  • innen EUs satsing på tjenesteutvikling
  • eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge

Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.

Her kan du se hvilke bedrifter og forskningsmiljøer som fikk følgemidler for 2017.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å:

Bidra til at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner oppnår et teknologisk nivå slik at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg norsk medlemsskap i den europeiske romorganisasjonen ESA, EU og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet

bidra til å utvikle rombaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

Hvilken type støtte?

Midlene som Norsk Romsenter disponerer blir tildelt etter en søknadsprosess der en rekke kriterier må oppfylles. I tillegg til strategiplanen "Norsk Romstrategi 2020," er statsbudsjettet for det aktuelle år et viktig referansedokument, og eventuelle føringer for Norsk Romsenter kan fremkomme her. Det er avgjørende at søknaden påviser industrielle ringvirkninger og/eller annen samfunnsnytte.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard, er verdens mest brukte bakkestasjon. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard, er verdens mest brukte bakkestasjon. Foto: KSAT

Organisasjoner som får tilslag på søknaden får typisk 50 % medfinansiering på et utviklingsprosjekt. Det er ofte en fordel å ha presentert idé/skisser til Norsk Romsenter før søknad sendes inn, da Romsenteret kan gi faglig rådgivning om hvordan prosjektet kan sikres støtte.

Man vil da også kunne få veiledning om prosjektet hører inn under følgemiddelordninger eller ikke, og eventuelle finansieringsordninger gjennom ESA. Norsk Romsenter anbefaler at det blir utarbeidet ”veikart” for utviklingsprosjekter som i mange tilfeller kan være flerårige, og benytte både følgemidler og utviklingsressurser fra ESA for å oppnå ønsket resultat.

For mer detaljerte beskrivelser av vår støtte til industri, tjenester, infrastruktur, forskning og utdanning, følg linkene i høyremargen.