Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Telenor

ESA ARTES

Satellittkommunikasjon er en kjernevirksomhet for romindustrien: Mer enn halvparten av romrelatert industri er basert på å bygge og skyte opp kommunikasjonssatellitter. Satellittbaserte kommunikasjonstjenester og anvendelser er den største romrelaterte sektoren og er en viktig driver for utvikling av romteknologi.

ESAs Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) programmet er det primære virkemiddelet for å støtte utvikling av satellittkommunikasjon i Europa, og man kan i tillegg få støttet aktiviteter relatert utvikling av tjenester som tar i bruk alle slags typer rom-infrastruktur/data.  

ARTES tilbyr varierende grad av støtte til prosjekter med ulike nivåer av kommersiell modenhet. Desto nærmere markedet, desto mer må industrien investere selv. Virksomheter innen ESAs medlemsland - små eller store, nykommere eller erfarne - kan komme med forslag til ARTES prosjekter.

De ulike programlinjene innen ARTES danner et fleksibelt rammeverk for aktiviteter som dekker hele verdikjeden. ARTES er positivt verdsatt av private og offentlige samarbeidspartnere. Hver programlinje inneholder et rammeverk for finansiering og følger gitte kriterier som må oppfylles av bedrifter som ønsker å delta. Her følger en kort introduksjon til de ulike programlinjene:

Strategi - ARTES Future Preparations (FP)

ARTES FP er strategielementet i ARTES programmet. Det omfatter generelle studier knyttet til konkrete prosjekter og systemer og andre aktiviteter for å forberede og oppdatere ESAs telekommunikasjonsprogrammer. ARTES FP  fokuserer på å identifisere markedsmuligheter og forretningsplaner, samt å støtte industriens behov for radiospektrum og utvikling av telekommunikasjons standarder. Innen ARTES FP initieres utvikling av fremtidige konsepter for satellittkommunikasjon og teknologier for å hjelpe europeiske og kanadisk industri i utviklingen av innovative telekommunikasjonsnett og -tjenester.

ARTES FP-prosjekter lyses ut via ESA-Star Publications og er finansiert 100% av ESA ARTES-midler. Bedriftene trenger ikke støttebrev fra Norsk Romsenter for å by på slike aktiviteter.

Teknologi og Produkter - ARTES Core Competitiveness (CC)

ARTES CC er dedikert til teknologi- og produktutvikling, samt kvalifisering og demonstrasjon av de utviklede produktene. Ordet produkt har en bred betydning: Det kan være utstyr knyttet til satellittplattform eller nyttelast, det kan også være en brukerterminal eller et komplett telekomsystem som inkluderer romsegmentet, og det kan også være en telekomrelatert applikasjon/tjeneste. Eller en kombinasjon av fysisk utstyr og tilhørende programvare/tjenester.

Aktivitetene faller under en av 2 underområder, AT og C&G:

  • Innen Advanced Technology (AT) lyser ESA ut utviklingsprosjekt fokusert på forskning og utvikling av innovative teknologier for fremtidige telekomsystemer. Prosjektene innen AT er basert på en konkurranse-basert rullerende arbeidsplan. Denne planen etableres på årlig basis og baseres på en ”Call for Ideas”. Prosessen er åpen for satellittindustrien, satellitt-operatører, tjenesteleverandører, universiteter, forskningssentre og nasjonale romorganisasjoner fra land som deltar i ARTES. Aktivitetene innen AT lyses ut via ESA-Star Publications og er finansiert 100% av ESA ARTES-midler. Bedriften trenger støttebrev fra Norsk Romsenter for å by på slike aktiviteter. Les mer om det her.
  • Innen Competitiveness & Growth (C&G) kan industrien selv definere konkrete forsknings- og utviklingsaktiviteter som de selv ønsker å gjennomføre. Det kan innebære aktiviteter innen en eller flere flere «faser», som forstudier, teknologiutvikling, produktutvikling og demonstrasjon av det som tas frem. Forslag kan fremmes til ESA når som helst gjennom året og man vil ledes gjennom en 2-trinns prosess frem til kontrakt. Man konkurrerer ikke om disse prosjektene (de utarbeides for såkalt «Direct Negotiation» med ESA) men må ha et støttebrev fra Norsk Romsenter for å kunne få delfinansiering fra ESA. Nivået på delfinansieringen varierer mellom 50 og 80%. Støtten er størst til små og mellomstore bedrifter samt i tidlige utviklingsfaser. Akademia og Forskningsinstitutt kan delta i noen faser og da oppnå fullfinansiering av sin deltagelse (dog under visse betingelser, for eksempel ikke lede prosjektene, og ikke ha økonomisk interesse av det endelige resultatet).

Anvendelse av rominfrastruktur - ARTES Business Apllications Space Solutions (BASS)

Hovedmålet med ARTES Business Applications Space Solutions (tidligere kjent som IAP) er å fremme tjenester som kan tilbys ved bruk av romteknologi utover de områder som er utnyttet frem til i dag. Hensikten med dette er å tiltrekke nye brukermiljøer og få frem verdiskapende tjenester basert på eksisterende rominfrastruktur og rombaserte data.

BASS fokuserer på bruk av eksisterende rominfrastruktur samt data fra satellitter, og bedre utnyttelse av disse elementene. Dette vil også påvirke fremtidig utvikling av rominfrastruktur basert på kunnskap om brukernes behov.

En sentral del av strategien til ESA er bevisstgjøring av nytteverdien av rom-basert infrastruktur ved etablering av et voksende nettverk av såkalte applikasjons-ambassadører rundt i Europa. Disse er spesialisert på å fremme bruk av rombasert infrastruktur innen et bestemt tema, sektor eller geografisk område og dermed stimulere til utvikling av nye innovative tjenester. De kan også veilede aktører til å finne riktig finansieringsverktøy innen ESA ARTES BASS. Den norske ambassadøren er Kjeller Innovasjon (se her for kontaktinformasjon til de ulike ambassadørene i Europa).

Noen ARTES BASS-aktiviteter/prosjekt lyses ut via ESA-Star Publications og er finansiert 80-100% av ESA-midler. Dette gjelder tematisk orienterte studieprosjekt av typen Kick-start eller større/mer omfattende feasibility studier. Industriaktører (evt. i samarbeid med akademia/Forskningsinstitutt) kan selv foreslå studier og/eller demonstrasjons-prosjekt. Da vil man ikke konkurrere om midler, og disse forslagene kan få inntil 80% støtte fra ESA. Da man ikke byr innen en angitt tidsfrist så kan man starte denne prosessen når som helst gjennom året, og man veiledes av ambassadøren eller ESA gjennom den 3-trinnsprosessen som leder frem til oppstart av prosjektet.

For å kunne by på aktivitetene (dog ikke på ESAs Kick-start utlysninger, som ikke krever dette) eller for å levere prosjektforslag i ARTES BASS krever ESA i dag et støttebrev fra hvert berørt lands romsenter. I Norge er dette Norsk Romsenter. Les mer om det her.

Tematisk orienterte strategiske programlinjer

ESA har fra 2020 definert 3 strategiske programlinjer som fokuserer aktiviteter av ulike typer innen hhv optisk kommunikasjon (ARTES ScyLight), satellittkommunikasjon for 5G (ARTES S45G) og satellittsystemer for sikkerhet (ARTES 4S). Aktivitetene innen disse områdene er en blanding av utlysninger definert av ESA og industriens egne forslag. De implementeres i stor grad som aktiviteter innen de allerede beskrevne områdene ARTES FP, CC og BASS. Støttegraden for prosjektene er også lik. Innen disse områdene finner man også aktiviteter orientert mot EU som «kunde», for eksempel kan det være rominfrastrukturen for EUs planlagte system for kvantebasert utveksling av krypterings-informasjon (EuroQCI).

Andre mer spesifikt orienterte aktiviteter innen ARTES

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er en stor del av ARTES-programmet. Aktiviteter av denne typen samles i hovedsak innen programlinjen for partnerprosjekt (ARTES PP). Her finner man prosjekt som Hylas, Alphasat, Small GEO, NeoSat, EDRS, Novacom I/II og Govsatcom Precursor som alle er basert på OPS-modellen og hvor det er en spesifikk målsetning for alle aktiviteter, for eksempel ta frem en ny satellittplattform. OPS gjør industrien i stand til å ta på seg en større risiko for at Europa kan høste fordelene av avansert satellitt-teknologi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs artes-program forvandler investeringer i forskning og utvikling til suksessfulle kommersielle produkter. Ill.: ESA-P. Carril.</para></section>

ESAs artes-program forvandler investeringer i forskning og utvikling til suksessfulle kommersielle produkter. Ill.: ESA-P. Carril.

Sammen med utvikling av moderne kommunikasjonstjenester og -tjenester, gir OPS industrien en unik mulighet til å inkludere demonstrasjoner ved bruk av nyttelast plassert på kommersielle satellitter med ledig kapasitet. Det kan gis støtte for transpondere, instrumenter eller andre anvendelser som må demonstreres i rommet før det kan brukes operasjonelt.

ESA ARTES-aktiviteter relatert til private partnere spenner over et stort spekter, og aktivitetene inkluderer ofte produkter for bruk både på bakken og i rommet, eventuelt også noe tjenesteutvikling. I mange tilfeller kan disse ARTES-elementene tilby såkalte "flight opportunities" for både plattform- og nyttelastelementer (og hel eller delvis finansiering av utviklingskostnader relatert til aktivitetene som inngår). 

For å kunne delta i ett eller flere av disse aktivitetene må man kontakte Norsk Romsenter for å diskutere hvilke muligheter som pr. dd. finnes. For mer informasjon, kontakt derfor en av oss i avdeling for Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur.

ESA krever også her et støttebrev fra det nasjonale romsenteret. Les mer om det her.

Støttegrad for aktiviteter innen ARTES

Følgende tabell indikerer hva slags støttegrad man kan oppnå innen de ulike programlinjene innen ARTES. I toppen av hver kolonne beskrives aktivitetstypen og i parentes under står det hvem som initierer/definerer innholdet i prosjektene enten det er ESA eller aktørene/de som søker støtte:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Last ned en tosiders ppt-fil om ARTES 2020.

For mer informasjon om ESAs ulike ARTES-områder, se også på https://artes.esa.int eller https://business.esa.int for Business Applications Space Solutions. Alt av utlysninger finnes på ESA-Star Publications.