Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonale følgemidler romvirksomhet

Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale følgemidler innen romvirksomhet. Utlysning av følgemidler skjer én gang per år.

Norsk Romsenter har behandlet og godkjente  fordelingen av 22,8 millioner kroner i følgemidler for 2021. Midlene er foreslått fordelt på 30 kontrakter til 28 ulike aktører:

Kongsberg Space Mechanisms (Kongsberg), Kongsberg Space Ground Systems (Tromsø), Orbital Machines (Trondheim), Norsk ElektroOptikk (Skedsmo), Ntention (Nesbru), Indra Navia (Oslo), Fugro Satellite Positioning (Oslo), Kongsberg Space Electronics (Horten), TSAT (Fornebu), Universitetet i Oslo, Eidsvoll Electronics  AS (Eidsvoll), NILU (Kjeller), Idletechs AS (Trondheim), Dynaspace (Bergen), Oceanbolt (Oslo), Sensonomic (Oslo), Glint Solar (Oslo), DigiFarm (Hamar), KSAT (Tromsø), Blom (Lysaker), Widenorth AS (Lysaker), Comrod (Tau), NTNU (Trondheim), Integrated Detector Electronics AS (Oslo), B&A Software (Ålesund), T&G Elektro (Høvik), Ellingsen Systems (Oslo), Norce (Tromsø).

Tilskuddsordningen skal bidra til at norske bedrifter og forskningsinstitusjoner oppnår et teknologisk nivå som gir mulighet for at Norge kan høste fra og nyttiggjøre seg medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen ESA, EU og andre internasjonale samarbeidsarenaer for romvirksomhet.

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle rom- eller satellittbaserte varer, tjenester og anvendelser for å dekke nasjonale offentlige behov på en effektiv og kostnadsbesparende måte, inkludert deltagelse i utviklingsprosjekter fra offentlige virksomheter og etater.

Budsjetteksten i statsbudsjettet gir en hovedretning som vil legges til grunn ved fordeling av midlene. Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av budsjettforslaget. Dette behandles normalt av Stortinget i desember. Ledelsen i Norsk Romsenter godkjenner fordelingen i løpet av desember, og kontrakter kan underskrives når Norsk Romsenter mottar sitt tildelingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Midlene skal bidra til å støtte opp under hovedmålene for norsk romvirksomhet som er beskrevet i stortingsmeldingen «Høytflyvende satellitter – jordnære formål — En strategi for norsk romvirksomhet». Hovedmålet for den norske satsingen på romvirksomhet er at virksomheten skal være et verktøy for norske interesser. 

Det er satt fire delmål for satsingen:

  • Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting
  • Dekke viktige samfunns- og brukerbehov
  • Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur
  • Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom

De nasjonale følgemidlene er komplementær med Norges internasjonale samarbeid om romvirksomhet og skal bidra til bedre utnyttelse av investeringen vår deltagelse i ESA og EUs programmer representerer. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å legge til rette for god industriretur i ESAs programmer. 

Målgruppen er norske bedrifter og forskningsmiljøer som har eller kan få leveranser til internasjonal romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemskap i ESA og på grunnlag av kontrakter i det kommersielle rommarkedet, samt innen EUs satsing på tjenesteutvikling eller anvendelsesområder av stor betydning for Norge.

Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.