Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Tilgang til data fra Radarsat-2

Norsk Romsenter støtter programmer og prosjekter for å utvikle tjenester basert på satellittdata.

Norsk Romsenter har på vegne av det offentlige Norge en avtale med Canada om tilgang på Radarsat-2-data. Avtalen varer ut 2022. Norsk Romsenter koordinerer nasjonal bruk av data innen denne avtalen og sikrer offentlige brukere muligheten til å utnytte satellittdata på en kosteffektiv måte innen marin kartlegging, skredkartlegging, overvåking og varsling. Norsk Romsenter samarbeider med sentrale nasjonale aktører.

Norsk Romsenter forvalter denne avtalen med Kongsberg Satellite Services (KSAT) som operasjonell partner.

KSAT har gjennom en årlig avtale med Norsk Romsenter spesielt ansvaret for å planlegge opptak, bestille og prosessere radardata (SAR), samt å gjøre disse tilgjengelige for brukerne. Datatilgangen sikres på to måter; via brukertilordnede bestillinger, og via bestilling knyttet til bakgrunnsopptak. Dette siste sikrer data hvis satellitten har kapasitet.

Forutsetningen for at en bruker kan få tilgang til data er at bruken er for forskning eller offentlige formål, at den er godkjent av Norsk Romsenter og betingelsene som er tilknyttet tilgang og bruk av dataene er godkjent. Disse betingelsene er spesifiserte i en egen avtale som inngås mellom bruker, Norsk Romsenter og KSAT. Avtale om tilgang og betingelser kan lastes ned fra denne siden (se nederst).

Brukertilordnet bestilling

I avtalen Norge (NRS) har med Canada er det en begrenset kvote som inngår. I skjemaet må det derfor fylles ut antall opptak (scener), satellittmodus, dato og tidsrom, prioritet (garantert tidskritiske, tidskritiske, ikke-tidskritiske), tid og sted. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Figur 1.</para></section>

Figur 1.

Dette er forhåndsprogrammerte scener, som primært disponeres for operative formål. Fordeling av scener oppdateres og godkjennes årlig av Norsk Romsenter. Søknadsfrist for årlig kvote er 10. desember for året etter. 10 prosent av totalt bestilte data kan være utenfor det området avtalen gjelder for (se figur 1).

Bakgrunnsopptak

Dette innebærer at det gjøres opptak dersom det er tilgjengelig kapasitet på satellitten. Man er derfor ikke garantert å få opptak.

24 timer før opptak får KSAT endelig bekreftelse på hvilke data som vil leses ned. Dette vil kunne avvike fra de potensielt mulige dataene.

KSAT leser ned, arkiverer og prosesserer dataene fra bakgrunnsopptak fortløpende når brukere på forhånd har definert et område de ønsker data fra. Oversikt over tilgjengelige og prosesserte data distribueres via web-serveren. Disse dataene vil deretter kunne aksesseres av brukere som har inngått en Radarsat-2-avtale. Det vil også være mulig for brukeren å kontakte KSAT og bestille en prioritert prosessering av en scene som i utgangspunktet er bakgrunnsopptak.

Prosedyrer

For å sikre tilgang til data til nasjonal offentlig bruk og de tilknyttede avtaler gjelder følgende prosedyrer:

Brukertilordnet bestilling 

Brukeren fyller ut vedlagt skjema og sender skjemaet til NRS for å beskrive sitt behov. Dette taes videre mellom de involverte partene, og en spesifikk avtale inngås. Alle brukere som har inngått en slik avtale har tilgang på flerbruksserveren. Søknadsfristen er 10. desember. 

Bakgrunnsopptak

Brukeren fyller ut og signerer vedlagte skjema og sender den til NRS til godkjenning. Bestillingen merkes bakgrunnsopptak. Etter aksept vil NRS kontakte KSAT som deretter gir brukeren adgang til flerbruksweb-serveren.

Søknadsskjema i Word-format.

Kontaktpersoner

Norsk Romsenter
Ole Morten Olsen
Telefon: 926 37 053