Satellitter ser ozonlaget leges

Nye satellittmålinger viser at det har blitt mindre av gassene som bryter ned ozonlaget. Ozonlaget beskytter oss mot ultrafiolett stråling fra sola.

De reduserte mengdene med klorfluorkarboner (CFC) i atmosfæren har ført til at fortynningen av ozonlaget over Antarktis som skjer på vinteren var 20 prosent mindre i 2016 enn i 2005.

- I satellittmålingene ser vi tydelig at mengden klor fra CFC i ozonhullet over Antarktis er redusert og at mindre ozon brytes ned på grunn av dette, sier Susan Strahan, forsker ved NASAs Goddard Space Flight Center.

De nye forskningsresultatene ble publisert 4. januar 2018 i vitenskapstidsskriftet Geophysical Research Letters.

CFC forbudt etter 1987

Ozonlaget beskytter alt liv på jorda mot den ultrafiolette strålingen fra sola. For mye ultrafiolett stråling øker risikoen for skadelige genetiske endringer hos dyr og planter, og kan gi hudkreft, øyeskader og redusert immunforsvar hos mennesker og dyr.

CFC bryter ned ozonet høyt i atmosfæren. I 1985 ble det oppdaget at oppstår et hull i ozonlaget over Antarktis på vinteren der. Et liknende men mindre hull dannes også på vinteren over Arktis.

I 1987 kom det en internasjonal avtale som begrenset bruken av CFC. Gjennom senere internasjonale avtaler ble CFC forbudt.

Målinger ved bakken viste at mengden CFC der gikk ned kort tid etter forbudet. Men hva skjedde høyt i atmosfæren hvor ozonlaget ligger?

Tidligere har ulike statistiske metoder vist at nedbrytingen av ozon høyt i atmosfæren har minsket. Men nå har den kjemiske sammensetningen i ozonhullet blitt målt direkte med satellitt.

Ozonhull frem til 2060

Strahan og kollegene hennes brukte mikrobølgeinstrumentet MLS på den amerikanske satellitten Aura til å måle mengden ozon over Antarktis på vinteren fra 2005 til 2016.

Sentinel-5P skal måle luftkvaliteten over hele verden. Den nye Copernicus-satellitten skytes opp 13. oktober 2017. Grafikk: ESA/ATG medialab

Målingene viser også at den totale mengden CFC minsker med cirka 0,8 prosent hvert år.

- Men vi ser ennå ikke at ozonhullet krymper fordi dens størrelse bestemmes hovedsakelig av temperaturen, som varierer mye fra vinter til vinter, sier Strahan.

Fordi CFC kan være i atmosfæren i opp til 100 år, vi vil kanskje ikke se at ozonhullet har forsvunnet før nærmere 2060 eller 2080.

Den nye europeiske satellitten Sentinel-5P måler ozon og flere andre gasser i atmosfæren. Hva vil den vise om ozonlagets utvikling i årene fremover?