Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NGU/Norut/Norsk Romsenter

Satellitter ser hvor Norge synker

Fjellbevegelse, skredfare og nedsynking er blitt lettere å oppdage. Norskutviklet teknologi gjør at satellitter oppdager millimeterbevegelser i bakken.

Radarsatellitter i bane rundt jorda gjør målinger av jordoverflaten, uavhengig av vær og lys. 

Norske forskere har utviklet metoder som gjør at data fra slike satellitter kan brukes til alt fra å overvåke dammer til å finne ut om huset ditt er i ferd med å synke.

En ny rapport utgitt av Norsk Romsenter tar for seg bruken og nytten av denne teknologien i dag og i fremtiden.

Rapporten viser også oppsiktsvekkende nye satellittbilder av Oslo.

- Ikke bare Bjørvika, men også Skøyen og Alnabruområdet synker med en til tre centimeter i året, sier Guro Dahle Strøm, Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Mens blått er stabilt, viser de røde og gule markeringene hvor Oslo synker. Røde sirkler viser en innsynking på opptil 29 mm i året. Dataene fra den tyske satellitten TerraSAR-X er bearbeidet av Norut og NGU. Foto: Norut, NGU, Airbus, DLR</para></section>

Mens blått er stabilt, viser de røde og gule markeringene hvor Oslo synker. Røde sirkler viser en innsynking på opptil 29 mm i året. Dataene fra den tyske satellitten TerraSAR-X er bearbeidet av Norut og NGU. Foto: Norut, NGU, Airbus, DLR

Metodikken kalles InSAR og brukes til å beregne bevegelser i grunnen.

Forskningsinstituttet Norut i Tromsø har i samarbeid med NGU tilpasset InSAR-metodikken slik at den i dag kan brukes over hele Norge.

Rapporten ”Kartlegging og overvåking av skredfare og infrastruktur ved bruk av radarsatellitter og InSAR-metodikk” er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Romsenter, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Disse etatene er alle opptatt av å kartlegge geofarer i Norge.

- Ingen annen teknologi gjør oss i stand å måle bevegelser på millimeternivå over hundrevis av kvadratkilometer, sier John Dehls i NGU.

NGU kan bruke denne informasjonen til å kartlegge og forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen.

Eksemplene i rapporten viser også hvor mye bygninger og infrastruktur, som veier og jernbane, synker i løpet av et år.

- Dette er en unik mulighet til å kartlegge og få ny informasjon om store områder som ellers kan være vanskelig tilgjengelige, sier Heidi Bjordal i Statens vegvesen.

For Norges vassdrags- og energidirektorat har InSAR størst potensial til kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder.

Jernbaneverket ser for seg at metoden kan brukes til kartlegging av skredrisiko og på sikt til overvåking av infrastruktur.

Kontakt:

Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver jordobservasjon, Norsk Romsenter, 22511809  / 913 28 273

Guro Dahle Strøm, seksjonssjef jordobservasjon 22511824 / 958 80 620