Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
SvalSat, KSATs nedlesingsstasjon på Svalbard, sett i 2012. Foto: KSAT
KSAT

Satellittdata sentralt i ny storsatsing i Arktis

Det internasjonale samarbeidet SIOS skal styrke infrastrukturen for forskning på Svalbard. Satellittdata er en viktig del av satsingen.

Forskningsinstitusjoner over hele verden har prosjekter og forskere på Svalbard. For det er i det sårbare Arktis at noen av de globale endringene i klima og miljø merkes raskest.

Svalbard har også infrastrukturen som er nødvendig for forskning; høyhastighetsbredbånd for rask dataoverføring til og fra resten av verden, havn for forskningsskip og transport av utstyr, gode flyforbindelser, og etablerte utposter, som den internasjonale forskningslandsbyen i Ny-Ålesund.

Med SvalSat, verdens største og mest brukte nedlesingsstasjon for data fra satellitter i polar bane, som for eksempel flere av de europeiske miljøsatellittene Sentinel, er tilgangen til data fra satellitter stor.

Bedre koordinering og tilgang på data

Men til nå har forskerne og forskningsmiljøene tatt med seg dataene sine hjem etter endt feltarbeid eller observasjoner på Svalbard. Relativt lite av dataene har blitt utvekslet med andre forskere i Arktis.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En av antennene til SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard. Foto: KSAT</para></section>

En av antennene til SvalSat, KSATs bakkestasjon på Svalbard. Foto: KSAT

Det skal storsatsingen SIOS, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing Systems, gjøre noe med.

- SIOS har som hovedmål å styrke infrastrukturen for forskningen på Svalbard, gjøre data fra denne forskningen lettere tilgjengelig, bedre koordinasjonen mellom de ulike landene som har forskere på øygruppen, og spre kunnskap om hvordan forskningsinfrastrukturen der best kan brukes, sier Vigdis Lonar Barth, rådgiver innen forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Nytt Kunnskapssenter

I juni 2015 skal et Kunnskapssenter etableres ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard i Longyearbyen.

Kunnskapssenteret skal være et kontaktpunkt for SIOS-brukerne og ha oversikt over forskningslogistikken på øygruppen. Gjennom ulike kurs skal senteret også utdanne studenter og forskere i bruken av den vitenskapelige infrastrukturen på Svalbard.

I tillegg skal Kunnskapssenteret huse et distribuert dataforvaltingssystem som skal gi enkel tilgang til data som lagres andre steder.

Dette dataforvaltingssystemet skal blant annet lenke til jordobservasjonsprosjektet NORMAP (The NORwegian Satellite Earth Observation Database for MArine and Polar Research som koordineres av Nansensenteret i Bergen) og Copernicus (det store europeiske programmet for ressursforvaltning, miljø- og klimaovervåking og sivil sikkerhet).

Egen tjeneste for satellittdata over Svalbard

SIOS skal også utvikle en fjernmålingstjeneste som vil tilbys gjennom Kunnskapssenteret. Denne tjenesten skal først og fremst lette tilgangen til satellittdata over Svalbard og være en støtte til forskere i felt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA</para></section>

Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

- Denne tjenesten skal blant annet levere skyfrie optiske satellittbilder fra miljøsatellitten Sentinel-2, slik at forskerne hele tiden har de nyeste bildene over Svalbard, sier Barth.

Data fra for eksempel Sentinel-satellittene er allerede fritt og åpent tilgjengelig. De internasjonale partnerne i SIOS vil i tillegg bidra med data fra sine egne polarbanesatellitter.

Det er viktig i et landskap som forandrer seg sterkt med årstidene. Sentinel-2A skal etter planen skytes opp 12. juni 2015.

Viktig for validering av satellitter

Svalbard er et velegnet område for kalibrering og validering av satellittdata på grunn av den omfattende forskningsinfrastrukturen og den faglige bredden dette gir av bakkemålinger. På sikt kan Svalbard gjennom SIOS etableres som en såkalt "super-site" for validering av satellittdata.

Flere jordobservasjonssatellitter, som den europeiske issatellitten CryoSat, kalibreres og valideres allerede på Svalbard. SIOS kan få en viktig rolle i valideringen av polarbanesatellitter i årene fremover.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>For studier av prosesser i den øvre atmosfæren er EISCAT-radaren på Svalbard et godt redskap. Foto: ESA.</para></section>

For studier av prosesser i den øvre atmosfæren er EISCAT-radaren på Svalbard et godt redskap. Foto: ESA.

- I fremtiden vil mengden satellittdata fra Svalbard og Arktis øke sterkt, SIOS vil forenkle tilgangen til disse dataene og styrke samarbeidet mellom de internasjonale forskningspartnerne, sier Barth.

På sikt skal SIOS bestå av Kunnskapsenteret, dataforvaltingssystemet, fjernmålingstjenesten, et program for tilgang til forskningsinfrastrukturen i Arktis, koordinering av forskningslogistikk, et observasjonssystem med felles strategi for videre utvikling, samt opplæring i bruk av den vitenskapelige infrastrukturen på Svalbard. (Mer om dette her.)

Et nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Norsk Romsenter er en av flere norske og internasjonale institusjoner som har vært med i utviklingen av SIOS.

Koordinator for SIOS har i den forberedende fasen vært Forskningsrådet. Dette arbeidet vil videreføres av de sentrale aktørene på Svalbard under ledelse av UNIS og Norsk Polarinstitutt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>CryoSat måler polisens tykkelse. Grafikk: ESA</para></section>

CryoSat måler polisens tykkelse. Grafikk: ESA

Listen over de andre norske og internasjonale SIOS-partnerne finner du her.

Det norske bidraget til SIOS' Kunnskapssenter finansieres av Kunnskapsdepartementet.

De internasjonale bidragene vil finansieres av de internasjonale partnerne i form av medlemsavgifter og "in-kind" bidrag.

Kontakt

Vigdis Lonar Barth - rådgiver, forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 25