Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Romsøppel som spores i lave jordbaner og geostasjonære baner (ikke i skala). Illustrasjon: ESA
ESA

- På tide å oppdatere romlovene

Lovene som regulerer aktiviteter i rommet må oppdateres for å reflektere ny teknologi og nye aktører, ifølge en fersk rapport fra Norsk Romsenter. 

Rapporten viser at det er på tide å oppdatere både de internasjonale romtraktatene og Norges nasjonale romlover.

Norge bør også blir medlem av FNs Komité for fredelig bruk av rommet (Committee on the peaceful uses of outer space, COPUOS) som utarbeidet de internasjonale romtraktatene og fremmer en fredelig, rettferdig og bærekraftig bruk av det ytre rom.

Kan begrense norske aktiviteter i rommet

FNs fem romtraktater er de viktigste avtalene for å regulere aktiviteter i rommet. I år fyller den eldste av disse traktatene 50 år.

- På 50 år har det mildest talt skjedd mye innen romfart og romindustri og de gamle traktatene håndterer derfor ikke dagens utfordringer særlig godt, sier Mari Eldholm, rådgiver ved Norsk Romsenter. Hun har utarbeidet den nye rapporten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Romsøppel som spores i lav jordbane (ikke i skala). Illustrasjon: ESA</para></section>

Romsøppel som spores i lav jordbane (ikke i skala). Illustrasjon: ESA

Bedre og billigere teknologi har gjort at det i dag, i tillegg til stormaktene, er mange nye aktører i rommet. Det inkluderer flere mindre land, samt private firmaer, universiteter og internasjonale organisasjoner.

- Siden rommet er en begrenset ressurs med hensyn på baner for satellitter og annen rominfrastruktur, og radiofrekvenser for kommunikasjon og dataoverføring, kan mangel på klare internasjonale retningslinjer for ansvar og rettigheter i rommet i fremtiden komme til å legge begrensninger på Norges evne til å utnytte rommet, sier Eldholm.

Norge bør bli medlem av FNs romkomité

I tillegg blir moderne samfunn bare mer og mer avhengig av rombasert infrastruktur. Dette betyr sårbarhet, og skulle tilgangen til rombaserte tjenester bli begrenset ville det få store konsekvenser for vår hverdag.

Derfor er felles spilleregler viktig for å sikre at rommet forblir en ressurs. Uansvarlig eller uregulert aktivitet i rommet kan for eksempel skape store mengder romsøppel og gjøre visse baner ubrukelige for alle.

- Innen regulering av romvirksomhet er det mange utfordringer som må løses, fra sikkerhetspolitiske spørsmål til internasjonal koordinering av trafikken i rommet, og Norge har en klar interesse av å være med på dette, sier Eldholm.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Romvær kan påvirke elektronikk både på jorda og i bane. Grafikk: NASA</para></section>

Romvær kan påvirke elektronikk både på jorda og i bane. Grafikk: NASA

Tilkomsten av flere aktører og bedre teknologi har gjort utfordringene mer presserende. Derfor bør Norge bli medlem av COPUOS og være med på å støtte og utarbeide en ny internasjonal rettsorden i rommet. I dag er hele 84 land medlem av COPUOS, inkludert Sverige.

Norsk Romsenter kommer til å fremme en anbefaling for en norsk søknad om medlemskap i COPUOS på bakgrunn av den nye rapporten.

Må oppdatere de norske romlovene

Norge var det første landet i verden som utarbeidet en nasjonal romlov. Den regulerer oppskyting av raketter på norsk territorium, men omfatter ikke norske aktørers oppskyting i utlandet. Det er heller ikke lisenskrav for å bli en satellittoperatør.

Norges medlemskap i fire av de fem internasjonale romtraktatene gjør at staten har forpliktet seg til å overvåke og autorisere all ikke-statlig romvirksomhet.

- Men det er høyst tvilsomt at Norge per i dag overholder alle disse forpliktelsene. Dette er spesielt bekymringsfullt fordi Norge i henhold til romtraktatene er erstatningspliktig for skader voldt av private norske romaktører, sier Eldholm.

Det kan derfor være nødvendig å vurdere en oppdatering av lovverket som både sørger for at myndighetene regulerer alle norske romaktører og overholder sine internasjonale forpliktelser.

Ifølge Eldholm er utviklingen av nasjonale romlover en del av modningsprosessen til de enkelte land, og reflekterer behovene i den nasjonale romsektoren.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>AISSat-2, Norges andre nasjonale satellitt, ble skutt opp 8. juli 2014. Som sin forløper, AISSat-1, holder AISSat-2 øye med skipstrafikken fra rommet. Grafikk: Norsk Romsenter/FFI/NASA</para></section>

AISSat-2, Norges andre nasjonale satellitt, ble skutt opp 8. juli 2014. Som sin forløper, AISSat-1, holder AISSat-2 øye med skipstrafikken fra rommet. Grafikk: Norsk Romsenter/FFI/NASA

Den norske romsektoren er i stadig utvikling. Planer er i gang både for nye aktiviteter, konsepter og internasjonale samarbeid.

En god kompetanse på romrett og et klart og gjennomtenk lovverk vil bli viktig for å sikre at interessene til både den norske stat og romindustri er ivaretatt.

Flere land i Europa har de siste årene vedtatt mer moderne og dekkende nasjonale romlover enn det Norge har i dag.

- Siden det nå er stor internasjonal bevegelighet i romsektoren kan huller i lovverket tiltrekke seg aktører som ønsker å utnytte dem. Norge vil være tjent med å oppdatere sin nasjonale romlov før det blir et hastearbeid, sier Eldholm.

Ikke minst er nasjonal og internasjonal romlov en del av rompolitikken og med på å påvirke den sterkt. Norge, og norske bedrifter, kan dra nytte av å bli ansett som ansvarlige romaktører.

Seminar med internasjonale eksperter på romlov

Norsk Romsenter holder seminar om romlov og rompolitikk fredag 17. februar 2017 hos Norsk Romsenters kontorer på Skøyen i Oslo.

Seminaret skjer i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og Det europeiske senteret for romlov (European Center for Space Law, ECSL).

Seminaret er åpent for alle og retter seg mot romindustri, beslutningstakere, forskere og andre med interesse for romlov og rompolitikk.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På folkemøte for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

På folkemøte for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter

- Det blir en gyllen mulighet til å lære om romlov og rompolitikk fra noen av verdens fremste eksperter på området fra ESA og FN, avslutter Eldholm.

Påmelding til seminaret skjer her. Påmeldingsfristen er 15. februar 2017.

I år er Norsk Romsenter også nasjonalt kontaktpunkt for Det europeiske senteret for romlov og vil lyse ut muligheter for norske studenter til å delta ved kurs, konferanser og skrivekonkurranser arrangert av ECSL. Det arrangeres blant annet et to ukers sommerkurs i romlov og rompolitikk som er åpent for studenter og andre fra alle disipliner.

Last ned rapporten "Norge og FNs rammeverk for bruk av verdensrommet."

Kontakt

Mari Eldholm - rådgiver - Norsk Romsenter - 22 51 18 36