Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NILU, EU/ESA

Luftkvalitet over Oslo i koronatider

Europeisk satellitt ser at luftkvaliteten over Oslo har forandret seg.

Satellitten Sentinel-5P i Copernicus-programmet måler kjemiske komponenter i atmosfæren. I det siste har vi sett oversikter over hvordan luftkvaliteten har bedret seg i store byer i Kina og Italia, og nå har vi også de første figurene fra Oslo.

Norsk Institutt for luftforskning (NILU) har sett på NO2-målinger gjort av Sentinel-5P i perioden 25. februar til 12. mars og 13. mars til 25. mars, og målingene viser en reduksjon i NO2-utslipp på hele 45 %. 

NO2 er en reaktiv gass som dannes ved forbrenning, og eksos fra tunge og lette dieselkjøretøy er den dominerende kilden. Sammen med svevestøv, er NO2 et av de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer, ifølge NILU.

NILU understreker at andre faktorer enn restriksjonene knyttet til Covid-19-utbruddet også kan spille inn, som forskjeller i meteorologiske forhold. Det vil også være usikkerheter knyttet til estimatene, blant annet grunnet ulikheter i skydekket i midlingsperiodene. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Figuren viser NO2-målinger målt med instrumentet TROPOMI på satellitten Sentinel-5P i Copernicus-programmet. Venstre panel viser det gjennomsnittlige forurensningsnivået for perioden 25. februar til og med 12. mars (dvs. før koronatiltak), mens høyre panel viser det samme for perioden 13.-25. mars (etter at koronatiltakene var satt i verk). Figur: NILU, EU/ESA</para></section>

Figuren viser NO2-målinger målt med instrumentet TROPOMI på satellitten Sentinel-5P i Copernicus-programmet. Venstre panel viser det gjennomsnittlige forurensningsnivået for perioden 25. februar til og med 12. mars (dvs. før koronatiltak), mens høyre panel viser det samme for perioden 13.-25. mars (etter at koronatiltakene var satt i verk). Figur: NILU, EU/ESA

Bakkemålingene av NO2 viser også en noe mindre reduksjon (mellom 20 og 35 %) enn satellittmålingene. Dette er fordi man fra satellitt måler det totale NO2-nivået i troposfæren (fra bakkenivå opp til cirka 10 km). Likevel er det interessant å se at man også fra rommet kan observere en tydelig nedgang i NO2-nivåene over Oslo (markert med svart rute) etter at koronatiltakene ble iverksatt, skriver NILU.

Les mer i denne artikkelen hos NILU.