Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NORA er et samhandlingsverktøy for etater, organisasjoner, bedrifter og andre som trenger å utveksle ulike typer informasjon under kritiske forhold. Foto: Teleplan Globe
Teleplan Globe

En koffert full av kommunikasjon

NORA er et dataverktøy som gjør kommunikasjon og samarbeid mellom nødetater enklere. Videreutviklet med støtte fra Norsk Romsenter tar koffert-versjonen i bruk både satellittdata og satellitt-kommunikasjon.

Ved større, alvorlige hendelser og krisesituasjoner hvor flere nødetater og beredskapsaktører samarbeider må informasjon utveksles raskt og effektivt. De er da avhengige av å kunne dele meldinger, planverk, bilder, video, kart, posisjoner og mer, ofte på steder med begrenset telefon- eller internettkommunikasjon.

NORA er et mobilt samhandlingsverktøy utviklet av Teleplan Globe på oppdrag for norsk politi. Løsningen lar flere aktører kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon via smarttelefoner, nettbrett eller andre enheter.

Applikasjonen kombinerer kryptert chat, dynamiske kartdata, ulike former for sporing, med muligheten for å sende bilder og video over mobil- og nødnettet.

I samarbeid med IEC Telecom og med støtte fra Norsk Romsenter er løsningen nå videreutviklet til også å benytte satellittkommunikasjon, satellittnavigasjon og data fra rombaserte sensorer.

Den nye løsningen har fått navnet NORA in a BOX, og leveres ferdig satt opp i en koffert slik at brukerne kan ta med seg løsningen ut i felten og bruke den uavhengig av tilgjengelighet på nettverk.

Behandling av sensitive data

Selve samhandlingsløsningen er sikker, kryptert og lagrer all data som deles på en sentral server, enten hos kunden selv, i et offentlig godkjent datasenter, eller i skytjenesten Microsoft Azure.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/kD94mKrEQaw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Siden NORA in a BOX leveres i en ferdig rigget enhet som kan utgjøre et mobilt kommandosenter, kommuniserer verktøyet over det nettverket som er tilgjengelig (også via satellitt), eller ut i fra det oppsett eller regler som brukeren ønsker.

- For å kunne få til dette har vi utviklet og konfigurert NORA in a BOX med fokus på lav båndbredde og begrenset hardware-ytelse, en spisskompetanse vi er relativt unike på å inneha og som vi har med oss fra flere av våre produkter og prosjekter i forsvarssegmentet, sier Christian Jahren, salgs- og markedssjef ved Teleplan Globe.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NORA in a BOX er en mobil utgave av samhandlingsverktøyet NORA for nødetater. Det er utviklet av Teleplan Globe i samarbeid med IEC Telecom med støtte fra Norsk Romsenter. Foto: Teleplan Globe</para></section>

NORA in a BOX er en mobil utgave av samhandlingsverktøyet NORA for nødetater. Det er utviklet av Teleplan Globe i samarbeid med IEC Telecom med støtte fra Norsk Romsenter. Foto: Teleplan Globe

Ved å legge mer av funksjonaliteten og tjenestene inn i applikasjoner som ligger på  selve klienten, trenger verktøyet mindre båndbredde, i tillegg til at det sikrer en offline-funksjonalitet som gjør løsningen mer robust og stabil.

Bruker data fra Galileo og Copernicus

En annen viktig funksjonalitet er en alarm som kan gå ut til alle brukerne som er knyttet til den mobile kommandosentralen eller som kan utløses av individuelle brukere inn til kommandosentralen.

NORA in a BOX kan også i sanntid spore personell som bruker verktøyet eller personer og kjøretøyer som for eksempel er under spaning.

- NORA in a BOX kan bruke både GPS, Glonass og Galileo, samt kombinere navigasjonsdata med AIS-signaler, værdata, foto eller annen informasjon fra satellitter, sier Jahren.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab</para></section>

Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab

Det gjelder også data fra satellittene i Copernicus, det europeiske programmet for miljøovervåking og samfunnssikkerhet.

Allerede bruker politiets beredskapstropp en "skreddersydd" utgave av NORA i sin daglige tjeneste og oppdragsavvikling.

NORA in a BOX retter seg mot nasjonale og internasjonale aktører innen beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, søk- og redning, samt store bedrifter og organisasjoner med personell i risikoutsatte områder.

Neste steg blir å legge mer dataanalyse inn i løsningen, og da er det vel så aktuelt med satellittdata, som andre åpne sensorer, Internet of Things- og SmartCity-sensorer.

- Målet med dette er å i større grad kunne bruke datainnsamling og analyse til å forberede og kanskje til og med forutse situasjoner før de oppstår, og på den måten sørge for at man fatter de riktige beslutningene raskere, sier Jahren, som selv har mangeårig erfaring på operativt ledelsesnivå fra politiet.

Utviklet med følgemidler

NORA in a BOX ble utviklet med følgemidler fra Norsk Romsenter.

- Vi ønsket å støtte utviklingen av NORA in a BOX fordi dette samhandlingsverktøyet kan kombinere mange ulike typer satellittdata inn i et teknologisk innovativt produkt med stor samfunnsnytte, sier Rune Sandbakken, seksjonssjef for satellittkommunikasjon ved Norsk Romsenter.

At det i tillegg også kan kommunisere via satellitter på en kostnadseffektiv måte øker bruksområdene for verktøyet. Dette kan være viktig for enkelte brukere som ikke kan eller vil bruke andre nettverk.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril</para></section>

Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril

Dersom bakkebaserte kommunikasjonsnettverk er ute av funksjon kan satellitter ofte opprettholde kommunikasjonen for brukerne.

Sandbakken har selv prøvd NORA in a BOX ved en demonstrasjon hos Teleplan Globe og synes at resultatet av det vellykkede følgemiddelprosjektet var både effektivt og brukervennlig.

- Nå håper vi at flere vil ta i bruk dette produktet som har potensial til å redde mange liv og være til stor nytte for samfunnet på flere andre måter, sier Sandbakken.

Norsk Romsenter støtter utviklingen av nye produkter fra romteknologi, samt arrangerer innovasjonskonkurranser som bruker data fra satellitter.

Kontakt

Christian Jahren - Salgs- og markedssjef - Teleplan Globe - 911 22 200

Rune Sandbakken - Seksjonssjef, satellittkommunikasjon -  Norsk Romsenter - 22 51 18 26