Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
SvalSat på Svalbard er verdens mest brukte bakkestasjon. Foto: KSAT
KSAT

ESAs programmer viktige for norske bedrifter

Norges deltakelse i ESAs frivillige programmer er svært viktig for norske bedrifters kompetanse, utvikling og posisjonering i markedet, ifølge en ny undersøkelse.

Spørreundersøkelsen er utført av Netigate på oppdrag av Norsk Romsenter.

Norge har vært medlem av den europeiske romorganisasjonen ESA siden 1987 og deltar i ESAs obligatoriske og frivillige programmer. De obligatoriske programmene dekker ESAs vitenskapelige programmer, som romforskning og bemannet romfart, samt administrasjon.

ESAs frivillige programmer brukes til utvikling av ny teknologi av romindustribedrifter i ESAs 22 medlemsland.

Norges investering i disse programmene gjør det mulig for norske romindustribedrifter å konkurrere om ESAs kontrakter med selskaper fra de store europeiske landene. Uten denne deltakelsen hadde norske romindustribedrifter ikke kunnet by på ESAs kontrakter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fjord og fjell i Rogaland med Stavanger oppe til venstre i bildet sett av Sentinel-2A 15. mars 2016. Foto: ESA/Copernicus</para></section>

Fjord og fjell i Rogaland med Stavanger oppe til venstre i bildet sett av Sentinel-2A 15. mars 2016. Foto: ESA/Copernicus

Disse kontraktene representerer store verdier og muligheter for de norske romindustribedriftene til å komme seg inn på det europeiske rommarkedet eller befeste en allerede etablert posisjon som ledende på sitt felt.

I tillegg videreutvikler romindustribedriftene innovasjonene sine til nye høyteknologiprodukter som kan selges til andre sektorer, som for eksempel olje- og gassindustrien.

Dermed er Norges deltakelse i ESAs frivillige programmer klart lønnsom. Hver offentlige krone Norge investerer i ESA gir godt over 5 kroner i tilleggsomsetning.

Du kan lese mer om ESAs frivillige programmer her.

Viktig for omstilling fra olje og gass til andre næringer

Av de 43 organisasjonene og bedriftene som svarte i Norsk Romsenters spørreundersøkelse, hadde 76 prosent, eller 31 stykker, deltatt i ESAs teknologiprogrammer.

Respondentene anså disse programmene for å være svært viktige for deres bedrift eller organisasjon. Aller viktigst var programmene for utvikling av kompetanse, deretter for posisjonering i markedet, og så for utvikling av organisasjonen eller bedriften generelt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Zaptecs små og lette plasmabor knuser stein ved hjelp av sterke elektriske impulser. Boret kan bli nyttig i rommet.</para></section>

Zaptecs små og lette plasmabor knuser stein ved hjelp av sterke elektriske impulser. Boret kan bli nyttig i rommet.

- ESA-kontraktene har vært avgjørende kilder til finansiering av teknologi og produkter som har gitt oss en ledende posisjon i verden i vår nisje, sa en av respondentene i spørreundersøkelsen.

ESAs teknologiprogrammer kan brukes i omstillingen fra olje og gass til andre høyteknologiske næringer på Sørvestlandet. 

Norsk Romsenter administrerer den norske deltakelsen i ESAs programmer og bistår med rådgivning for norske organisasjoner og bedrifter i ESAs anbudsprosesser. Ifølge spørreundersøkelsen oppleves oppfølgingen fra Norsk Romsenter som god, med et snitt på 3,91 av 5 mulige.

Også EUs romprogrammer har positiv effekt for norske bedrifter

EUs romprogrammer består av satellittnavigasjonsprogrammet Galileo og jordobservasjonsprogrammet Copernicus for klima- og miljøovervåking.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril</para></section>

Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril

Norge deltar i både Copernicus og Galileo, med Norsk Romsenter som sekretariat for oppfølging av den norske deltakelsen nasjonalt og overfor EU.

18 respondenter hadde eller hadde hatt oppdrag knyttet til EUs romprogrammer. Viktigheten av disse romprogrammene opplevdes som stor for respondentene, i snitt 4,58 av 5.

ESA står stort sett for utvikling av første satellitt mens de neste satellittene bygges i regi av EU. Norge er med i EUs romprogrammer, selv om vi ikke er med i EU.

- Uten deltakelse i EU-delen vil vi ikke ha hatt mulighet til å gjøre disse leveransene, sa en av organisasjonene og bedriftene som hadde vunnet kontrakt i EUs romprogrammer.

Samarbeidet med Norsk Romsenter i tilknytning til EU-oppdrag oppleves som svært bra, med et snitt på 4,58 av 5.

Nasjonale følgemidler er nødvendige

Også de nasjonale følgemidlene som Norsk Romsenter forvalter er viktige for norske bedrifter.

Følgemidlene er viktige for både romprosjektene i seg selv, men også for organisasjonen som mottar dem. I spørreundersøkelsen har 93,4 prosent av de som svarte brukt følgemidler.

- Følgemidler har vært svært viktig for oss og har muliggjort utvikling av teknologi der risikoen og usikkerheten ble avlastet slik at firmaet turde satse på nye områder, sa en av respondentene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>AnsuRs app til bruk for validering av satellittbilder i katastrofeområder. Foto. Ansur</para></section>

AnsuRs app til bruk for validering av satellittbilder i katastrofeområder. Foto. Ansur

Bo Andersen, administrerende direktør for Norsk Romsenter, er fornøyd med de gode resultatene av spørreundersøkelsen.

Han er ikke overrasket over at de norske romindustribedriftene vurderer Norges deltakelse i ESAs frivillige programmer som viktige både for kompetanse, utvikling og markedsposisjonering.

- De positive tilbakemeldingene underbygger viktigheten for norsk industri av å delta i ESAs frivillige programmer for utvikling av ny teknologi, sier Andersen.

Kontakt

Marianne Moen - Avdelingsdirektør, kommunikasjon - Norsk Romsenter - 22 51 18 17