Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

Bli med å stoppe miljøkriminelle

ESA ønsker forslag fra bedrifter i hele Europa for å bekjempe miljøkriminalitet.

Hvert år har den europeiske romorganisasjonen ESA åpen invitasjon til bedrifter i alle medlemslandene sine, inkludert Norge, for å utvikle såkalte Kickstart-aktiviteter.

Kickstart-aktivitetene skal undersøke de forretningsmessige og teknologiske mulighetene for nye produkter, tjenester og applikasjoner som bruker data fra satellitter eller annen teknologi fra rommet.

ESA tilbyr opptil 75 prosents finansiering av Kickstart-aktivitetene, opp til 60 000 euro. Både nye og etablerte firmaer kan søke seg til Kickstart-aktivitetene med nye prosjekter.

Kickstart-aktiviteter som kan videreutvikles til nye produkter, tjenester eller applikasjoner, kan få ytterligere støtte gjennom ESAs ulike programmer, som Business Application Program. I Norge har ESA et eget slikt program, kalt ESA BIC Norge.

Hvert år fokuserer Kickstart-aktivitetene på ulike temaer. I 2019 dreier disse seg om kunstig intelligens, biodiversitet og miljøkriminalitet.

Miljøkriminalitet er 4. størst i verden

Kickstart-aktiviter som skal bekjempe eller forhindre miljøkriminalitet har søknadsfrister nå i høst.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Tropisk regnskog i Gabon i 2015. Foto: ESA/K. Scipal</para></section>

Tropisk regnskog i Gabon i 2015. Foto: ESA/K. Scipal

Miljøkriminalitet er ulovlige aktiviteter som skader miljøet. Interpol og FN anser miljøkriminalitet som den fjerde største kriminelle aktiviteten i verden.

Ifølge FN og Interpol dreier den største miljøkriminaliteten seg om ulovlig hogst og salg av slikt trevirke, ulovlig gruvedrift og handel av slike mineraler, ulovlig, urapportert og uregulert fiske, krypskyting og smugling av vernete arter, samt handel og dumping av farlig avfall.

Tre undertemaer med ulik søknadsfrist

Kickstart-aktivitetene som ESA støtter kan bidra til å minske miljøkriminalitet ved hjelp av satellittdata, enten ved å direkte forhindre miljøkriminalitet gjennom samarbeid med politi og andre myndigheter.

Eller ved å hjelpe industri og næringsliv med å vise at de følger miljølover og andre reguleringer som tar vare på miljøet.

Kickstart-aktivitetene er delt inn i tre undertemaer, som hver har ulik tidsfrist for innsending av forslag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons</para></section>

Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons

- Miljømessig kvalitet: Ulovlig forurensing, både dumping, forbrenning og eksport av farlig avfall til lands og i vann. Men også utfordringene knyttet til manipulering av nasjoners og selskapers utslippskvoter for klimagasser. Søknadsfrist 11. oktober 2019.

- Krypskyting og smugling: Miljøkriminalitet som påvirker dyrelivet vårt, som ulovlig jakt eller krypskyting, samt handel, transport og salg av vernete dyr og planter. Søknadsfrist 14. oktober til 30. november 2019.

- Naturlige ressurser: Forbrytelser som skader naturressursene våre, som ulovlig hogst og kullhandel, og ulovlig, urapportert og uregulert fiske, samt ulovlig gruvedrift og salg av slike mineraler. Søknadsfrist 2. desember 2019 til 24. januar 2020.

- Miljøkriminalitet er en global utfordring og har i de senere årene blitt løftet høyt opp på agendaen, både i Norge og i det internasjonale samfunnet, sier Evie Merethe Hagen, seniorrådgiver innen samfunnskontakt og strategi ved Norsk Romsenter.

Satellitter forventes å ha mye å tilby nasjonal og internasjonal innsats mot miljøkriminalitet.

- Både ESA og Norsk Romsenter ønsker nå å få bedre oversikt over hvordan satellittdata og annen teknologi fra rommet kan settes i arbeid for å bidra til å redusere miljøkriminalitet, sier Hagen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab</para></section>

Sentinel-3 måler blant annet temperatur, sirkulasjon, farge, bølgehøyde og fotosyntese i havet. Grafikk: ESA/ATG Medialab

Med referanse i Granavolden-plattformen arbeider Klima- og miljødepartementet med å utvikle en strategi om styrking av innsatsen både nasjonalt og internasjonalt.

Norge bruker allerede satellittdata til å overvåke miljøkriminalitet som ulovlig, udokumentert og uregulert fiske, samt avskoging og oljesøl nasjonalt.

- Dessuten gir Norge støtte til satellittdata for internasjonal innsats mot ulovlig hogst, sier Mari Cecilie Aae, rådgiver innen forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Ambassadør for Kickstart-aktiviteter

ESA har en egen ambassadør Kickstart-aktivitetene i Norge. Det er Kristine Løvflaten Koslung ved Kjeller Innovasjon.

Hun kan bistå norske firmaer med kommunikasjon inn mot ESA, samt med søknadsskriving og søknadsprosess opp mot de ulike utlysningene.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for en enkel søknadsprosess, samt bistå med kompetanse og verifisering av prosjektene som kommer inn. Gjennom vårt samarbeid med Norsk Romsenter vil vi også sørge for tett oppfølging av søkerne, sier Koslung.

Hun håper at norske selskaper, som ser muligheter ved bruk av satellittnavigasjon, jordobservasjon eller satellittkommunikasjon for å løse utfordringene knyttet til miljøkriminalitet, vil søke.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Vannmengden i Theewaterskloof-demningen utenfor Cape Town i Sør-Afrika fra 2017 til 2018.</para></section>

Vannmengden i Theewaterskloof-demningen utenfor Cape Town i Sør-Afrika fra 2017 til 2018.

- Vi arbeider allerede med oppstartsselskaper som vil være med i kampen for å bekjempe ulovlig fiske, så her vet vi at det finnes gode norske aktører, sier Koslung.

Norge og Sverige er dyktige på overvåking av skog og landbruk, men det er plass til flere på banen i andre felt. Et prosjekt sammen med ESA vil være en døråpner til flere internasjonale aktører og samarbeidspartnere.

- Vi oppfordrer alle som har spørsmål rundt ESAs Kickstart-aktiviteter til å ta kontakt med oss eller Norsk Romsenter, avslutter Kristine Koslung.

Mer informasjon om hvordan du kan søke til ESAs Kickstart-aktiviteter mot miljøkriminalitet, finner du her.

Kontakt

Evie Merethe Hagen – Seniorrådgiver, Samfunnskontakt og strategi – Norsk Romsenter - evie.merethe.hagen@spaceagency.no

Mari Cecilie Aae - Rådgiver, Forskning og jordobservasjon – Norsk Romsenter - mari.aae@spaceagency.no

Kristine Løvflaten Koslung – Ambassadør for ESAs Kickstart-aktiviteter i Norge – Kjeller Innovasjon - kk@kjellerinnovasjon.no